New books  Fra rettighet til nytte?

Det kommunale bedriftsdemokratiet møter New Public Management

Sissel C. Trygstad

NTNU 2004 320 s. ISBN 8247164957

Det er skjedd en omfordeling av makt og innflytelse fra det politiske til det administrative nivået i samtlige norske kommuner. Det skriver cand.polit. Sissel Charlotte Trygstad (38) fra Oslo i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Toppledelsen har fått større handlingsrom, noe som påvirker tillitsvalgtes arbeidsforhold.

Omfordelingen er særlig skjedd i de såkalte NPM-kommunene. I New Public Management (NPM) står effektivitet, kvalitet, delegering, helhetlig ledelse, mål- og resultatstyring og individuell medvirkning sentralt. Dette er prinsipper som i dag preger flere norske kommuner. I avhandlingen spørres det om hvordan dette påvirker tillitsvalgtes virke innenfor arbeidsorganisasjonen. Avhandlingen bygger på erfaringer fra seks norske kommuner i perioden 1999 til 2001. Tre omtales som tradisjonelle med hensyn til organisering, mens de øvrige omtales som NPM-kommuner.

I de tre NPM-kommunene framstår eksempelvis kommuneorganisasjonens øverste partssammensatte utvalg som særlig svekket. Tillitsvalgtes posisjon som kvalitetssikrere av ledelsesbeslutninger, og som maktfaktor, blir også av ansatte her vurdert som noe svakere. Tillitsvalgtsystemet som sådan har imidlertid legitimitet - generelt ønsker ansatte at tillitsvalgte skal få tilført større grad av innflytelse enn de har i dag.

Trygstad konkluderer med at medvirkning i et rettighetsperspektiv, der likhet og rettferdighet vektlegges, er lite akseptert i organisasjoner preget av omstilling, effektivitet og fleksibilitet, det vi si NPM-kommunene. Her er det de samarbeids- og endringsvillige tillitsvalgte og ansatte som favoriseres. Det kan derfor se ut til at medvirkningens begrunnelse søkes fylt med et mer strategisk og nyttemotivert innhold.

Forskningsarbeidet gir kunnskap om hva som skjer i møtet mellom en institusjonalisert medvirkningspraksis og nye organisasjons- og ledelsesprinsipper som i større grad legger vekt på et nyttemotivert og individuelt orientert medvirkningsperspektiv. Studien viser at utøvelse av ledelse påvirker tillitsvalgtes virke: innenfor den New Pubilic Management-inspirerte kommune bestemmes tillitsvalgtes handlingsrom i stor grad av den kommunale toppledelsen.

Avhandlingen har tittelen «Fra rettighet til nytte? Det kommunale bedriftsdemokratiet møter New Public Management». Arbeidet er utført ved Nordlandsforskning i Bodø, med professor Ann Rudinow Sætnan, NTNU, som hovedveileder og professor Tove Helland Hammer, Cornell University, som medveileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, «Kommunelovsprogrammet», med tilleggsmidler fra Nordlandsforskning i Bodø.

Sissel Charlotte Trygstad er cand.polit. (1995) fra Universitetet i Oslo og disputerer for graden dr.polit. 12. november. Hun er ansatt som forsker ved Forskningsstiftelsen FAFO.