New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Handlemuligheder i socialt arbejde

Et casestudie om kommunal frontlinjepraksis på beskæftigelsesområdet

Dorte Caswell

Roskilde Universitetscenter/AKT Forlaget 2005. Ph.d.-afhandling 325 s.
Bogomtale fra forlaget.

Denne afhandling handler om hvordan kommunale sagsbehandlere på forskellige måder håndterer kontanthjælpsmodtagerne indenfor en fælles overordnet politisk ramme, der handler om at få de arbejdsløse i beskæftigelse. Afhandlingen skriver sig ind i to sammenflettede politiske områder, hhv. det socialpolitiske område og det arbejdsmarkedspolitiske område. Der er i den offentlige debat og i nogle kommuner en tendens til, at manglen på socialfaglige kompetencer nærmest betragtes som en kvalifikation for at arbejde på kommunernes beskæftigelsesområde. Denne antagelse vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved. Vi står over for gennemførelsen af en kommunalreform med implementeringen af et enstrenget system, hvor den samlede gruppe af arbejdsløse, hvad enten de er forsikrede, dagpengemodtagere eller ikke-forsikrede kontanthjælpsmodtagere, nu skal til at gå igennem »en indgang«. Der kommer til at ske markante organisatoriske ændringer på dette område, og det sociale arbejdes rolle vil efter al sandsynlighed blive yderligere udfordret. Samtidig skal frontlinjemedarbejdere fra to forskellige systemer, i højere grad end tilfældet er i dag, samarbejde om at løfte opgaven med at fremme de arbejdsløses integration på arbejdsmarkedet. Afhandlingen søger at forstå den kompleksitet, der er i socialt arbejdes praksis, og at forstå, hvordan denne praksis både rummer et vist handlerum, som socialarbejderne kan udfylde på forskellig vis og må ses i lyset af organisatoriske faktorer og kontekstuelle betingelser. Afhandlingens tema og problemstilling er aktuel, ikke mindst fordi de kommende forandringer udfordrer praksis og understreger behovet for at forstå, hvordan arbejdet for at fremme en inklusionsorienteret logik, der både tilgodeser intentionerne om at bringe flere kontanthjælpsmodtagere ud af det offentlige system og ind på arbejdsmarkedet og samtidig gør dette med udgangspunkt i en lydhørhed over for klienternes behov og ønsker – en lydhørhed, der er fagligt forankret i det sociale arbejde.