New books  Inför generationsväxlingen. Äldersmedvetet ledarskap

En handledning av cheffer - för chefer

Barbro Skoglund og Caj Skoglund

AMSAB, Boden 2005. 136 s. ISBN 91-975834-0-5

En åldrande befolkning kommer under de närmaste decennierna att sätta en allt starkare prägel på arbetslivet. Antalet äldre anställda ökar dramatiskt - på många svenska arbetsplatser kommer medelåldern att uppnå, eller till och med överstiga, 50 år. Samtidigt ställer samhället mycket tydliga krav på att långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar skall fortsätta att minska. Därmed ökar trycket på arbetsgivarnas och arbetsplatsernas förmåga att hantera en arbetskraft som präglas av stora variationer i prestationsförmåga. Ett mer åldersmedvetet ledarskap lägger grunden för insatser som är gynnsamma för såväl äldre som yngre i arbetslivet.

Boken hjälper företag och arbetsgivare att möta den demografiska utmaningen på ett framgångsrikt sätt. En handledning av chefer - för chefer. Den innehåller såväl kunskap som ett rikt smörgåsbord av råd och verktyg, allt utformat som ett konkret stöd för chefer och ledare i såväl offentliga som privata företag.

Bokens författare, seniorkonsulterna Barbro Skoglund och Caj Skoglund, har vardera mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i stora och komplexa organisationer på såväl operativ som strategisk nivå. Numera driver de Sveriges enda konsultföretag som specialiserat sig på att hjälpa arbetsgivare att möta generationsväxlingen på ett strukturerat sätt.

Ur innehållet
Demografins betydelse för personalförsörjningen

Första och andra vågens demografiska förändringar
Nytt pensionssystem ger nya utmaningar
Ledarskapets betydelse för sjukfrånvaro och förtidspensionering

Fysisk och psykosocial arbetsmiljö; det aktuella kunskapsläget
Slits kvinnor ut av dubbelarbete?
Vad kan vi lära av de långtidsfriska?
Åldersmedvetet ledarskap i teori och praktik
Myter och fakta om äldre i arbetslivet

Vilken roll spelar åldern för arbetsförmågans utveckling?
Handledning i åldersmedvetet ledarskap för operativa chefer

Åldersanalys med hjälp av fem frågeområden
Målsamtal som effektivt och proaktivt instrument
Att möta svårigheter och invändningar
Hälsomedvetet ledarskap
Arbetsförmåga och löneutveckling
Det viktigaste verktyget…
Kunskapsbaserade rekommendationer och slutsatser
Den framgångsrika tillämpningen
Handledning i åldersmedvetet ledarskap för strategiska chefer

Strategi för framgångsrikt förändringsarbete
Chefer i kläm
Två i tangon - om arbetsgivarens och medarbetarens ansvar
Validering som strategiskt instrument
Att hantera övertalighet
Utbildning och träning av chefer
Varning för ohälsans profeter