New books  Efter- og videreuddannelse for FTFere 2004-2005

Sanne Ipsen, Pernille Bottrup og Per Bruhn

FTF 2005 ISBN 8773561029
Bogomtale fra forlaget.

Med gennemførelsen af VEU-reformen er der sket en række ændringer i ud­dan­nelsessystemet for voksne. FTF har med denne undersøgelse ønsket at be­lyse, hvordan der efter reformen arbejdes med uddannelse på FTF-med­lem­mernes arbejdspladser. Hovedformålet med den foreliggende analyse er derfor at sætte fokus på vilkårene for FTFernes deltagelse i efter- og videre­ud­dannelse.


Temaerne i undersøgelsen er:
Omfanget af uddannelsesaktiviteter inden for forskellige FTF-sektorer
FTFernes vurdering af muligheder og barrierer for uddannelse
Uddannelsespolitik og uddannelsesplanlægning på arbejdspladserne
Finansiering af uddannelsen
Samspil med uddannelsesinstitutioner
Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer til et repræsentativt udvalg af FTF-medlemmer fra en række forbund samt på caseanalyser på fem arbejds­pladser.