New books  Fra storkonflikt til barselsfond

Den danske model under afvikling eller fornyelse

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

DJØF's Forlag 2006. 848 s. ISBN 8757414252
Bogomtale fra forlaget.

Bogen indrammer en periode i den danske aftalemodels historie, der begyndte med de komplicerede overenskomstforhandlinger i 1998, som endte i storkonflikt og politisk indgreb. Den afrundes med den mere fredelige, men ikke mindre komplicerede forhandlingsrunde i 2004, hvor etableringen af en fælles udligningsordning - eller barselsfond blev en realitet.

Det særlige danske reguleringssystem med en udpræget selvregulering for arbejdsmarkedets parter - den danske model - udsættes i stigende grad for et pres, der sætter spørgsmålstegn ved modellens fortsatte evne til at skabe effektive og legitime løsninger. Bogen afdækker det tredobbelte pres - fra EU, fra regering og folketing og fra virksomhederne - som ændrer det hidtidige system. Spørgsmålet er om den danske model tilpasser sig de nye vilkår eller er under afvikling.

Bogen er en sociologisk analyse, der gennem kvalitative interviews med hovedforhandlerne afdækker det komplicerede spil af formelle og uformelle relationer mellem parterne i overenskomstforhandlinger på LO/DA-området fra 1998 over 2000 til 2004. Det er et besøg i den danske models maskinrum og bogen bidrager dermed til en dokumentation af forhandlingsprocesser med afgørende samfundsmæssig betydning på et område, der ikke tidligere er blevet belyst.

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen er begge professor, fil.dr. og hhv. centerleder og forskningsleder ved FAOS, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Indholdsfortegnelse:

Forord
kapitel 1 Introduktion

Første del: Baggrund
kapitel 2 Teoretisk baggrund
kapitel 3 Aftalemodellens historie
kapitel 4 Optakt til storkonflikt

Anden del: OK98: Overenskomst, politik og konflikt
kapitel 5 Koordineret decentralisering
kapitel 6 Den politiske indramning
kapitel 7 Forlig med problemer
kapitel 8 Storkonflikten
kapitel 9 Konfliktens perspektiver

Tredje del: OK2000: Fra krisetendenser til ny stabilitet
kapitel 10 Trepartsgennembrud og klimaaftale
kapitel 11 Optakt og start på OK2000
kapitel 12 Stabilitetspagt og fireårige forlig

Fjerde del: OK2004: Aftalemodellen udfordres
kapitel 13 Fortsat pres under ny regering
kapitel 14 Organisationsudviklingen
kapitel 15 Med pistolen i ryggen
kapitel 16 Spillet om barselsudligning

Femte del: Konklusioner og perspektiver
kapitel 17 Det tredobbelte pres på aftalemodellen
kapitel 18 Funktion og dysfunktion i aftalemodellen