New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Vold på arbejdet

Med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser

Jørgen Møller Christiansen

CASA 2005 51 s. ISBN 8791558735
Bogomtale fra forlaget.

Rapportens del I beskriver resultaterne fra undersøgelserne af FTF-medlemmers psykisk arbejdsmiljø fra 1993 og 2001, der er reanalyseret med udgangspunkt i resultaterne omhandlende vold på arbejdet. Analysen sammenholdes med andre nationale og internationale statistikker og studier.
Del II omfatter oplysninger baseret på interview af FTFere inden for udvalgte fag (socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog, skolelærer og politi).
 
Gennem rapporten beskrives og diskuteres spørgsmålene: Er vold på arbejdet blevet et fænomen, der forekommer hyppigere? Hvordan er sammenhængen mellem vold og arbejdsmiljøet? Hvordan er situationen på forebyggelsesfronten?
Er der nogen effekt at spore efter forebyggelsen af vold på arbejdet?
 
Selvrapporteret udsættelse for vold på arbejdet er markant forøget fra 1993 til 2001. En fordobling på knap 10 år, nemlig fra 11% af alle FTFere i 1993 til 21% i 2001. Andre undersøgelser viser samstemmende med FTF-undersøgelsen, at vold på arbejdet er et udbredt problem, og at mange FTF-faggrupper kan defineres som høj-risiko-grupper.
Analyser ud fra FTF-undersøgelsen i 2001 viser:
  • at vold forekommer inden for et bredt udsnit af områder, hvor FTFerne er beskæftiget
  • at FTFere på små, mellemstore som store arbejdspladser er udsat for vold
  • at vold på arbejdet er stort set lige udbredt blandt ledere og medarbejdere
  • at mænd og kvinder inden for samme fag ikke er lige hyppigt udsat for vold
  • at vold på arbejdet er relativt mere udbredt blandt FTFere, der arbejder i aften- og nattetimer end i dagtimer
  • at nyansatte på arbejdspladsen oftere er udsat for vold end kolleger med længere ansættelse.
Analyserne viser endvidere en stærk sammenhæng mellem udsættelse for vold på arbejdet og det psykiske arbejdsmiljø. I FTF-undersøgelsen (2001) blev det psykiske arbejdsmiljø belyst ud fra en række psykosociale skalaer.

Ud fra analyserne indkredses der en række faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, der kan gøres til genstand for forebyggelse af vold på arbejdet.
Voldsudsatte angiver således markant hyppigere, end ikke-voldsudsatte, høje kvantitative krav, beslutningskrav og læringskrav. Flere angiver rollekonflikter og lavere forudsigelighed i arbejdet. Resultaterne underbygger andres forskning på området.
Analyserne viser desuden, at voldsudsatte FTFere sammenlignet med ikkevoldsudsatte oftere angiver en række negative helbredsproblemer, såsom stress, følelsesmæssig udmattelse, utilfredshed med jobbet, og at kravene i arbejdet påvirker deres familieliv på en negativ måde.