New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ledelse og arbejde under forandring

Agi Csonka

Socialforskningsinstituttet 2000. ISBN 8774876325
Bogomtale fra forlaget.

Inden for såvel dele af arbejdssociologien som blandt managementkonsulenter og virksomhedsledere er det en udbredt opfattelse, at nye organisationsformer er på vej. Virksomheder skal tilpasse sig stadig mere turbulente omgivelser, og der stilles større krav om service og kvalitet. For at sikre optimal fleksibilitet satser virksomhederne på nye organisationsformer, hvor der styres efter mål og rammer i stedet for efter regler, og hvor ansvaret for arbejdets udførelse delegeres til de ansatte.

Men hvad kendetegner “de nye” fleksible organisationsformer? Hvilke virksomheder har taget dem til sig og hvorfor? Hvordan påvirkes de ansattes trivsel? Afhandlingen, der bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt både lønmodtagere og deres arbejdspladser, beskæftiger sig med disse spørgsmål.

Med udgangspunkt i nyere arbejdssociologiske og organisationsteoretiske bud på udviklingen i virksomheders organisationsformer belyses udbredelsen af hhv. fleksible ledelsesformer, kendetegnet ved delegering af ansvar og satsning på medarbejdermotivation, og det fleksible arbejde, kendetegnet ved variation, selvstændighed og udfordringer.

Det undersøges, om det fleksible arbejde fremmer de ansattes trivsel, om mænd og kvinder har samme adgang til det fleksible arbejde og endelig diskuteres, hvilke faktorer der har betydning for udviklingen af hhv. fleksibel ledelse og fleksibelt arbejde.