New books  Vägar till en öppnare arbetsmarknad

Jonas Olofsson og Maria Zavisic

Arbetslivsinstitutet 2006. 160 s. ISBN 9170457743
Bogomtale fra forlaget.

Arbetskraften i Sverige minskar i relation till befolkningen, allt färre måste försörja allt fler. För att trygga välfärden behövs nya lösningar så att arbetsmarknaden blir tillgänglig för fler. I Arbetslivsinstitutets årsbok 2006, Vägar till en öppnare arbetsmarknad, diskuterar författarna avgörande frågor för den framtida välfärden och presenterar idéer till åtgärder.

Idag har stora grupper svårt att komma in i eller tillbaka till arbetslivet när de en gång lämnat det. Långa sjukskrivningar, ofrivilligt deltidsarbete, senare inträde i arbetslivet och otrygga anställningar skapar utanförskap. Ökade krav i arbetet gör att återinträde försvåras.

Dagens ungdomar är dåligt förberedda för arbetslivet och samarbetet mellan skola och arbetsliv måste utvecklas. Det finns också skäl att undersöka om LAS och restriktionerna för tidsbegränsade anställningar motverkar småföretagares vilja att expandera och anställa fler. Det sociala ansvaret för arbetslösheten måste vidgas. Företag och fack behöver samarbeta mer aktivt för att stimulera sysselsättning för dem som idag står utanför. En annan fråga som tas upp gäller arbetsincitament och rörlighet bland redan anställda. Den samlade effekten av socialförsäkringar och avtalsersättningar kan vara oförenlig med arbetslinjen, det finns skäl att se över dessa system.

Boken tar även upp trender i arbetslivet, befolkningsförändringar och villkor för unga, invandrare och funktionshindrade. Den behandlar anställningsformer, könssegregering, rörlighet på arbetsmarknaden och arbetsrättsliga utmaningar. Arbetslivsinstitutet och författarna inbjuder till en diskussion om hur Sverige ska kunna utveckla arbetslivet och välfärden.

Innehåll
Kapitel 1. Jonas Olofsson: Introduktion

Kapitel 2. Nina Bergman, Maria Zavisic, Anders Wikman och Kerstin Ahlberg: Utvecklingen inom arbetslivet från 1990 och framåt

Kapitel 3. Anders Wikman: Utsorterad från arbetslivet - en fördjupad analys

Kapitel 4. Ola Nygren: Demografin och välfärden i framtiden

Kapitel 5. Ulla Arnell Gustafsson: Unga som arbetskraftspotential

Kapitel 6. Carl-Ulrik Schierup: Den svenska ”vertikala mosaiken”

Kapitel 7. Stig Larsson: Funktionshinder och arbetsliv

Kapitel 8. Niklas Arvidsson och Eskil Ekstedt: Förändrade organisationsformer och effekter på arbetsförhållanden

Kapitel 9. Hanna Westberg: Könssegregering i utbildning och arbetsliv

Kapitel 10. Dan Grannas och Jonas Olofsson: Utbildning och arbetslivets kompetensförsörjning

Kapitel 11. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö: Kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall och arbetslinjen

Kapitel 12. Henrik Bäckström och Jan Ottosson: Arbetslinjen och omställningsavtalen

Kapitel 13. Andreas Westermark: Lönebildningen, förhandlingsmodeller och sysselsättningen

Kapitel 14. Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun och Jonas Malmberg: Anställningsskydd, rörlighet och tillväxt