New books  Mangfold på jobben

Etniske og nasjonale minoriteter på norske arbeidsplasser

Rolf Undset Aakervik

Gyldendal Akademisk 2005. 184 s. ISBN 8205351171
Bogomtale fra forlaget.

Norge består av et stort mangfold av etniske og nasjonale minoriteter som skal leve sammen i et likeverdig fellesskap. En av de viktigste nøklene til en vellykket integrering av innvandrere og flyktninger i samfunnet, er at de får innpass på arbeidsmarkedet.
Denne boka tar sikte på å gi alle som arbeider med integrering av innvandrere og flyktninger i lokalsamfunn og arbeidsliv verdifull innsikt i saksfeltet. Den retter seg mot programrådgivere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere og flyktninger, de som allerede arbeider som flyktningkonsulenter, norsklærere, ansatte i flyktning- og asylmottak eller flyktningguider. I tillegg er det et stadig økende antall ledere og tillitsvalgte som har, eller vil få, minoritetsspråklige ansatte på sin arbeidsplass.

Innvandrernes og flyktningenes etablering i og tilpasning til lokalsamfunnet er nært knyttet til kvalifisering for arbeidslivet. Boka gir innspill til prosjektutviklings- og pådriverarbeid og til aktuelle arbeidsprinsipper og metoder. Den gir både teoretisk innføring og eksempler på best mulig praksis. Boka bygger i stor grad på aktuell forskning, rapporter og erfaring fra forskjellig prosjektarbeid