New books  Verdiskapende endring

Veien mot beste praksis

Jan Sverre Amundsen

Gyldendal Akademisk 2005. 232 s. ISBN 8205345279
Bogomtale fra forlaget.

Temaet endringsledelse er allerede behandlet i mange bøker, men de mangler ofte evnen til å gjøre temaet nyttig gjennom deling av erfaringer og videreformidling av praktiske innfallsvinkler og verktøy.
Boken beskriver en modell for endring som bidrar til at igangsatte endringsprosesser gis planlagt verdi. Boken henvender seg til både ledere og medarbeidere i virksomheter som ønsker å få et bedre grep på gjennomføring av endringsprosesser i egen virksomhet. Boken formidler både praktisk erfaring og relevante verktøy til benyttelse i endringsprosesser, i tillegg til teoretiske aspekter.

Hensikten med boken er å formidle praktisk anvendbar kunnskap rundt temaet endringsledelse slik at denne kunnskapen kan komme både private bedrifter og offentlige organisasjoner til nytte.

Boken setter spesielt fokus på hvor avgjørende aksepten for endringen er for det resultatet som endringen gir. De erfaringer som boken bygger på er høstet både gjennom ledelse og tilrettelegging av endringsprosesser