New books  Nødvendige kompetencer

Kristine Holm-Jensen

Nord Nytt nr. 96, 2005. 112 s.
Bogomtale fra forlaget.

Kompetencer! Kompetencer er i høj kurs i dagens samfund, og alle taler om kompetencer. Men hvad tales der egentlig om? I temanummeret Nødvendige Kompetencer gives en række bud på, hvordan begrebet kompetence kan analyseres ud fra en kulturvidenskabelig synsvinkel.

I nummeret Nødvendige kompetencer bevæger artiklerne sig inden for temaerne uddannelse, pædagogik, politik, den offentlige sektor og erhvervslivet. Tre af artikler behandler, hvordan begrebet griber ind i områderne for uddannelse og pædagogik. Begrebet kritiseres for at indeholde en værdiforvirring, hvor den individuelle kompetenceudvikling gøres til mål i sig selv med risiko for, at overordnede sociale, politiske og moralske værdier går tabt. Folkeskolens differentiering af undervisningen undersøges, og det problematiseres, at en bestemt livsforms forestilling om forskellighed tilsyneladende favoriseres. Også den fælleseuropæiske uddannelsespolitik i EU-regi analyseres – med mennesket som de europæiske samfunds vigtigste ressource gøres uddannelse til et afgørende indsatsområder, men repræsenterer samtidig samfundenes centrale inklusions- og eksklusionsmekanismer.

Ligeledes behandles erhvervslivets ledelsesstrategier. Kompetencetænkning har i erhvervslivet en religiøs dimension og indeholder et element af totalitær styring over for medarbejdere. I erhvervslivet er vidensregnskabet et nyt ledelsesværktøj, hvormed medarbejderen dels bliver ansvarliggjort for egen udvikling, dels udsættes for øget kontrol og derved fratages ansvar.

Endelig beskrives det, hvordan vi ikke blot urefleksivt kan tale om kompetencer. Kompetencer er situerede og tilskrives betydning i konkrete kontekster, af konkrete personer, på konkrete steder og i forhold til konkrete arbejdsopgaver.

Temaredaktion: Kristine Holm-Jensen, Lisa Rosén Rasmussen & Espen Suenson