New books  Yrke, status x26 genus

En sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad

Ylva Ulfsdotter Eriksson

Göteborgs universitet 2006, 253 s. ISBN 9197540455
Bogomtale fra forlaget.

Vad är yrkesstatus? Hur rangordnas yrken avseende status?, Vad betyder genus för yrkens status? Det är väsentliga frågor som diskuteras och besvaras i Ylva Ulfsdotter Erikssons avhandling Yrke, status och genus – en sociologisk studie om yrken på en segregerad arbetsmarknad. Med hjälp av olika empiriska material, enkätstudie, fokusgrupper samt dokumentanalys, belyses relationen mellan yrkesstatus och genus. Till grund för studien ligger främst en enkätundersökning vari i Sverige boende personer bl.a. ombads ange hur de uppfattade yrken avseende vilken status de har i samhället. Enkätstudien resulterade i en rangordning av 100 yrken.
Läkare, forskare, veterinär och civilingenjörer är exempel på yrken som uppfattades ha hög status. Låg status uppfattas i yrken som snabbköpskassörska, vårdbiträde, vägarbetare och väktare. Den rangordning som skapats överensstämmer med tidigare utförda studier. Uppfattningar om yrkesstatus är ett stabilt fenomen i samhället. Det är små variationer mellan olika grupper i samhället, kvinnor och män samt människor ifrån olika socioekonomiska klasser delar i stort sett uppfattning om yrkesstatus. Däremot är det några yrken som man anser borde ha högre status – bland dem sjuksköterska, polis och barnskötare.
Inkomst- och utbildningsnivå har stor betydelse för yrkesstatus. Andelen kvinnor har negativ påverkan på yrkesstatus, men bara i yrken som rangordnas högt. Andra aspekter av yrken som antas ge status är makt och inflytande i samhället, offentlighet och kändisskap. Fysiskt slitsamma arbetsförhållanden och låg lön fungerar däremot som tecken på låg status. Arbetsmarknadsstyrelsens yrkesbeskrivningar ser olika ut beroende på om yrket har hög eller låg status i samhället, däremot är det mindre skillnader avseende om yrket är kvinno- eller mansdominerat.