New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Rummelighed på kommunale arbejdspladser

Henning Hansen, Sanne Ipsen og Mette Marie Juul

CASA 2002 146 s. rapport
Bogomtale fra forlaget.

barrierer for rummelighed på det kommunale arbejdsmarked

Samfundet prøver på forskellige måder at skaffe plads på arbejdsmarkedet til mennesker med nedsat arbejdsevne. Målet er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt, og midlerne kan være fleksjob, skånejob og jobtræning.

CASA har med midler fra Arbejdsministeriets forskningsprogram 2000-2001 gennemført forskningsprojektet "Det rummelige arbejdsmarked på det kommunale område". Målet var blandt andet at vurdere, hvordan rummeligheden opfattes på arbejdspladserne, og herunder se på samspillet mellem ordinært og særligt ansatte på arbejdspladsen.

Undersøgelsen omfatter tre kommuner med 15.000 til 30.000 indbyggere og ni forskellige institutioner og administrationer i disse kommuner, fra dag- og ældreinstitutioner til skoler og en teknisk afdeling.

Alle arbejdspladserne er forholdsvis aktive omkring jobtræning, men der er store forskelle med hensyn til varig ansættelse af personer med nedsat arbejdsevne. Nogle arbejdspladser er aktive og opsøgende, mens andre er afventende, og enkelte lukkede og passive. Generelt efterspørger medarbejderne mere og bedre information i forbindelse med ansættelser på særlige vilkår, herunder information om hvordan disse ansættelser påvirker andres jobsituation, idet særlige ansættelser ofte kan føre til omorganisering af arbejdet. Det er en af undersøgelsens konklusioner, at der er et uudnyttet potentiale for rummelighed på de fleste af arbejdspladserne, men der er også nogle barrierer for rummelighed, som der i tilrettelæggelsen skal tages mere hensyn til.

De væsentligste barrierer mod rummelighed er ifølge undersøgelsen:
Økonomien. Ofte kræver det ekstra ressourcer at etablere særlige ansættelser, og hvis disse ansættelser alene skal finansieres af institutionernes egen lønsum, sætter det snævre grænser for rummeligheden. De eksisterende støttepuljer er ofte midlertidige, og der er problemer med skaffe økonomi til at fastholde særlige arbejdspladser.
Manglende rummelighedspolitik. Der er behov for at kommunerne formulerer en generel politik for rummelighed som tilpasses andre politikområder, herunder sygdoms- og forebyggelses-politikken.
Arbejdspladserne skal have mere viden og konkret hjælp fra kommunerne til at arbejde med rummelighed. Der mangler viden på arbejdspladserne.
Tillidsrepræsentanter skal opkvalificeres på dette område
Medarbejderne skal informeres og inddrages herunder i diskussionerne om arbejdsdeling i forbindelse med ansættelser på særlige vilkår.
CASA-undersøgelsen er blevet lavet i samarbejde med Forbundet af Offentligt Ansatte FOA, og der har været en følgegruppe med repræsentanter for fagforeningerne, Kommunernes Landsforening, Arbejdsministeriet og Center for Beskæftigelse på særlige vilkår.