New books  Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning

En kunskapsöversikt

Finansdepartementet (udg.)

Fritzes 2007, 137 s. Ds 2007:21 ISBN 9789138227756
Bogomtale fra forlaget.

Andelen äldre som arbetar har ökat, men de som har lämnat arbetsmarknaden i förtid återvänder sällan. I rapporten konstateras att tillgången till olika trygghetssystem, inklusive de kollektivavtalade pensionerna, verkar spela en vigtig roll för om man väljer att gå i pension eller inte. Vidare betonas i rapporten att arbetsgivarens merkostnader för att anställa äldre arbetskraft, vare sig dessa är faktiska eller förväntade, påverkar efterfrågan på äldre arbetskraft negativt.

Andelen äldre som arbetar har ökat, men de som har lämnat arbetsmarknaden i förtid återvänder sällan. Inslag i de kollektivavtalade pensionerna gör det dyrare att anställa och behålla äldre arbetskraft. Situationen är bekymmersam eftersom andelen av Sveriges befolkning i yrkesverksam ålder kommer att minska.

Detta konstateras i rapporten Äldres arbetsutbud och möjligheter till sysselsättning (Ds 2007:21) som är skriven av filosofie doktor Daniel Hallberg för Finansdepartementets arbetsgrupp Fler i arbete.

Sedan mitten av 1990-talet har arbetskraftsdeltagandet bland äldre ökat. Vad detta beror på är dock för tidigt att säga. Faktorer som avgör om äldre lämnar eller stannar kvar i arbetslivet är: 1) samhällets normer för vid vilken ålder man ska lämna arbetsmarknaden, 2) förmåns- och pensionsrättigheter inom socialförsäkringssystemen, 3) hur arbetet är utformat och om det är anpassat för äldre, 4) det gemensamma beslut som fattas i hushållet, 5) arbetsgivarens syn på äldre och slutligen 6) relationen mellan arbetskraftskostnaden och produktiviteten för äldre i förhållande till yngre arbetstagare.

I rapporten konstateras att tillgången till olika trygghetssystem, inklusive de kollektivavtalade pensionerna, verkar spela en viktig roll för om man väljer att gå i pension eller inte. Tjänstepensionsavtalen kan dessutom påverka arbetsgivares efterfrågan på äldre arbetskraft negativt, eftersom de förmånsbestämda inslagen finansieras av arbetsgivaren genom pensionspremier som ökar med åldern. Trenden mot avtal med större inslag av avgiftsbestämda tjänstepensioner bör därför vara positivt för efterfrågan på äldre arbetskraft, även om långa övergångstider mellan avtalen är ett problem.

Vidare betonas i rapporten att arbetsgivarens merkostnader för att anställa äldre arbetskraft, vare sig dessa är faktiska eller förväntade, påverkar efterfrågan på äldre arbetskraft negativt. Äldre har vanligtvis en högre lön och är generellt sett mer sjukfrånvarande än yngre. Detta, tillsammans med vissa skatteregler, kan göra det mer ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren att erbjuda avgångspension framför att betala ut lön till en äldre anställd.

Det är ett stort problem och slöseri med resurser att oroväckande få äldre återvänder till arbetsmarknaden efter att ha lämnat arbetsmarknaden i förtid eller att fullt arbetsföra personer erbjuds förmånliga pensioner för att sluta arbeta i förtid.