New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ledelse og samarbeid i staten

Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

FAFO 2007, 154 s. ISBN 8274225805
Bogomtale fra forlaget.

Denne rapporten gir en bred gjennomgang av ledelse og samarbeid i staten. Hvordan kan man møte de utfordringene som staten står overfor som arbeidsgiver? Hvilke former for ledelse og samarbeid kan bidra til å oppfylle målsettinger om fornyelse, inkludering, rettsikkerhet og likebehandling? Hvilke former kan møte utfordringer som mangel på arbeidskraft, kravstore brukere og nye grupper ansatte? Hvordan kan man øke de ansattes innflytelse på arbeidssituasjonen?
Rapportens hovedbudskap er at det eksisterende representative rammeverket er vel egnet til å møte utfordringene. Dette forutsetter at overordnede myndigheter, ledere, tillitsvalgte og de ansatte selv har vilje og evne til å utnytte det potensial som ligger i dagens lov- og avtaleverk.
Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.