New books  Funktionshindrad - med rätt til arbete?

En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

Andreas Inghammar

Juristförlaget, Juridiska fakulteten i Lund 2007, 447 s. ISBN 9789154403585
Bogomtale fra forlaget.

Många människor är av olika anledningar utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att detta i särskild utsträckning gäller personer med funktionshinder har i många länder fått till följd att lagstiftning antagits för att på olika sätt öka arbetskraftsdeltagandet för denna grupp. De bestämmelser som reglerar arbete och funktionshinder spänner över områden som aktiva arbetsmarknadsåtgärder, anställningsskydd och diskrimineringslagstiftning. I denna bok behandlas utformning och tillämpning av dessa regler i svensk, engelsk och tysk rätt och även EU-rättens förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.
Boken innehåller rättsdogmatiska och komparativa analyser av regler kring aktiva åtgärder som till exempel kvotering och skyddade anställningar och kring anställningsskydd och diskriminering. Bland annat analyseras hur funktionshinder definieras och hur definitioner påverkar användningen av olika regelsystem. Dessutom undersöks hur rättsreglerna ger uttryck för spänningar mellan olika intressen, normativa grundmönster, och hur korrelationen mellan rättigheter och skyldigheter kommer till uttryck i de undersökta rättsreglerna.