New books  Indvandrer eller akademiker?

Problemer med mangfoldigheden på det akademiske arbejdsmarked i Danmark

Signe Danø Andersen

Geografisk Institut 2002, 100 s. (speciale) Geographica Hafniensia C13
Bogomtale fra forlaget.

I løbet af de sidste år er der i Danmark som i de fleste andre vestlige lande kommet megen fokus på indvandring og integration, især når det gælder indvandrere fra ikke-vestlige lande. De mange bøger, artikler og rapporter, der bliver skrevet er med til at belyse et område, hvor der givetvis eksisterer nogle samfundsproblemer. Samtidig er det dog ofte med til at sætte en meget heterogen gruppe i én kategori og homogenisere den. Alle i gruppen er "indvandrere", og behandles derefter på arbejdsmarkedet, i det sociale system og så videre. Det er imidlertid interessant at se på, hvad der sker, når man fokuserer på de akademisk uddannede indvandrere, og prøver at kategorisere dem som "akademikere". Det viser sig nemlig, at den nationale identitet, der ligger i at blive kategoriseret som "indvandrer" er meget stærk, og overskygger den uddannelsesmæssige identitet, der ligger i at blive kategoriseret som "akademiker".
Forestillingen om indvandrer på arbejdsmarkedet går som regel ud på, at der er tale om uuddannet, ufaglært arbejdskraft, hvilket altså ikke gælder for gruppen af akademikere.
Debatten har i Danmark været præget af alt for mange holdninger, og alt for lidt baggrundsviden. Det har i mange situationer bidraget til at cementere en forestillet forskel mellem "dem" (indvandrerne) og "os" (akademikerne) på det akademiske arbejdsmarked. Derfor stiller jeg spørgsmålstegn ved hvorvidt der er gode vidensmæssige forudsætninger for at tale om integration af akademisk uddannede indvandrere på det akademiske arbejdsmarked i Danmark. Er der forskel på de akademisk uddannede indvandreres kvalifikationer, alt efter hvor de oprindeligt kommer fra? Er der tale om et særligt problem, alt efter hvorvidt de har opnået deres uddannelse i Danmark eller i udlandet? Afhænger deres jobmuligheder på det akademiske arbejdsmarked af, hvor de kommer fra? Og endelig ser jeg på årsagerne til, at akademisk uddannede indvandrere åbenbart ikke har samme adgang til det akademiske arbejdsmarked i Danmark som deres kolleger med dansk baggrund.
Ved at forsøge at vende begreberne lidt på hovedet er det mit håb at bidrage til en debat, der baseres på viden, ikke kun på holdninger. Dermed kan det være, at det næste gang bliver lidt lettere at se igennem de socialt konstruerede forskelle, ind til kvalifikationerne.