New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Hälsa, arbete och kön

En utvärdering av en jämställdhetssatning inom vården

Carina Bildt

Arbetslivsinstitutet 2007, 73 s. ISBN 9789170458231
Bogomtale fra forlaget.

Under hösten 2005 fick Arbetslivsinstitutet i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att genomföra en utvärdering av projektet ”3xAPT, Hälsa, Arbete
& Kön”. Syftet var både att granska projektets implementeringsprocess och att undersöka om de av Sveriges Kommuner och Landsting uttalade målen hade
uppnåtts. Utvärderingen påbörjades i januari 2006 och avslutades i november samma år.
Projektet med utbilding på arbetsplatsträffar, ”3xAPT, Hälsa, Arbete x26; Kön” initierades under 2005–2006 som pilotprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholms läns landsting. Upplägget bygger på arbetsmaterialet Hälsa, Arbete och Kön och följer en trestegsmodell där steg ett innebär att personalspecialister utbildas som handledare inom organisationen. Dessa handledare utbildar i steg två första linjens chefer, som i sin tur genomför steg tre. Det tredje och sista steget innebär att chefen diskuterar arbetsmaterialet med sin personal på tre olika arbetsplatsträffar (APT).
Utvärderingen bygger på intervjuer med fokusgrupper från yrkesgrupperna personalspecialister, första linjens chefer, sjuksköterskor samt undersköterskor som alla deltagit i något av utbildningens tre steg. Utvärderingen innehåller även en kvantitativ översikt över hur arbetsmaterialet Hälsa, Arbete & Kön spridits inom Stockholms läns landsting till och med september 2006. En ytterligare del i rapporten är intervjuer med handledare som utbildats av Sveriges Kommuner och Landsting på Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och på S:t Eriks Ögonsjukhus. Detta för att belysa det första steget och fokusera på hur man väljer att arbeta
med projektet.
Resultatet visar att projektet spridits till cirka 52 procent av cheferna på Karolinska Universitetssjukhuset och att de i sin tur uppskattningsvis genomfört i genomsnitt 0,7 APT. Läkargruppen har inte deltagit i lika stor utsträckning som övriga grupper. Majoriteten av respondenterna i fokusgrupperna har upplevt projektet som något positivt och påpekar att arbetsmaterialet varit användbart och av hög kvalitet. Bakgrunden till projektet har inte nått ut till personalen som deltagit i steg tre. Projektets största svaghet finns i en otydlig ansvarsfördelning och brist på enkelt mätbara mål och delmål. Dess största fördel är arbetsmaterialet och diskussionsformen samt den flexibilitet som trestegsmodellen skapar. Genom att enkla åtgärder vidtas när projektet ska genomföras är det lämpligt för stora organisationer då det erbjuder en möjlighet att nå ut i hela organisationen utan att ta för mycket resurser i anspråk.