New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Arbejdsmiljø i ældreplejen i Danmark

Resultater og konklusioner

Hanna Sigga Madslund

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 2007, SOSU-rapport, 58 s.
Bogomtale fra forlaget.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, har i perioden 2002 – 2005 fået bevilget 22,7 millioner kroner og 15 millioner kroner i perioden 2006-2008 til to store satspuljeprogrammer om social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i Danmark.
Formålet er at indsamle viden om, hvordan det er muligt at rekruttere og fastholde den nødvendige arbejdskraft til ældresektoren i Danmark. Heri indgår en kortlægning og analyse af faktorer i arbejdsmiljøet, som har betydning for de ansattes helbred, trivsel og arbejdsmiljø.
Resultater og konklusioner af det første satspuljeprogram 2003-2005 er nu færdigt. Ca. 10.000 medarbejdere fra ældreplejen i Danmark og en hel årgang nyuddannede SOSU’er fra 2004 (ca. 5.700 personer) er indgået i undersøgelserne. Der er således tale om en ganske betydelig ny dataindsamling på området.
Undersøgelsernes resultater og konklusioner er fremkommet som følge af anerkendte forskningsmetoder og -krav til kvaliteten. Fremover vil det derfor være muligt at få yderligere forskningsspørgsmål belyst indenfor SOSU-området.
I alt munder det første satspuljeprogram ud i 16 delrapporter, hvoraf de tolv – der hver især beskriver et udvalgt område indenfor SOSU-branchen – udkommer nu. Til støtte for den videre brug og formidling af de mange forskellige data og konklusioner fra satspuljeprogrammet, har NFA valgt at udgive denne oversigtsrapport.