New books  Kurs for arbeid?

Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere

Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli

FAFO, Oslo (Rapport) ISBN 82-7422-371-3 2002 243 s
Bogomtale fra forlaget.

Manglende norskferdigheter nevnes ofte som forklaring på lav yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere. I denne rapporten studeres norskopplæring, norskferdigheter og yrkesdeltakelse i sammenheng. Hovedspørsmålet er i hvilken grad manglende norskferdigheter kan forklare flyktningers og innvandreres problemer på arbeidsmarkedet, men søkelyset rettes også mot årsaker til frafall i norskundervisningen og hva som skjer med de som faller fra undervisningen og sammenhengen mellom gjennomført norskundervisning og norskferdigheter. Ikke-vestlige kvinners spesielle barrierer mot yrkesaktivitet vies særlig oppmerksomhet.

De overordnede problemstillingene for rapporten er:
149; Hva er årsakene til den lave yrkesdeltakelsen blant flyktninger og innvandrere generelt, og blant kvinner fra disse gruppene spesielt?
149; Hva er de viktigste årsakene til frafall fra norskundervisningen?
149; Hvilken betydning har deltakelse i norskundervisning for norskferdighetene?
149; Hvilken sammenheng er det mellom norskferdigheter og yrkesdeltakelse?
Undersøkelsen er blant annet basert på nærmere 400 intervjuer av flyktninger og innvandrere bosatt i Oslo og Bergen.

Innhold

Sammendrag

Kapittel 1 Innledning
1.1 Yrkesdeltakelse i fem etniske grupper
1.2 Problemstillinger og forklaringsmodeller
1.3 Et søkelys på storbyene
1.4 Datamateriale
1.5 Gangen i rapporten

Kapittel 2 Norskopplæringen i kommunene
2.1 Norskopplæringen 150; fra timetelling til nivåbasert opplæring
2.2 Norskopplæringen anno 2001
2.3 Norskopplæring i tre store byer
2.4 Sentrale visjoner og lokale realiteter i norskopplæringen
2.5 Generelle erfaringer i norskopplæringen

Kapittel 3 Hvem deltar (ikke) på norskopplæring 150; og hvorfor?
3.1 Norskopplæring 150; kjennetegn ved deltakerne og kurstilbudet
3.2 Norskopplæringen 150; fullføring, frafall og uteblivelse
3.3 Andre hindre for kursdeltakelse?
3.4 Elevenes vurdering av norskopplæringen under den nye læreplanen
3.5 Oppsummering

Kapittel 4 Kurs og kunnskap 150; hvem blir gode i norsk?
4.1 Norskferdigheter i ulike grupper
4.2 Norskferdigheter og type opplæring
4.3 Hvor mye betyr norskkurset for norskferdighetene?
4.4 Konklusjon

Kapittel 5 Norskferdigheter og yrkesaktivitet
5.1 Individuelle kjennetegns betydning for arbeidsmarkedstilknytning
5.2 Gode norskferdigheter 150; forutsetning for eller produkt av yrkesaktivitet?
5.3 Hva motiverer arbeidsgiverne?
5.4 Konjunkturer og arbeidsmarkedets behov
5.5 Avslutning

Kapittel 6 Barrierer for yrkesaktivitet blant kvinner med ikke-vestlig landbakgrunn
6.1 Kvinner og yrkesaktivitet
6.2 Har kvinner lavere kvalifikasjoner enn menn?
6.3 Verdiforankrede barrierer
6.4 Institusjonelle barrierer
6.5 Er diskriminering et større problem for kvinner enn menn?
6.6 Barrierer 150; også for neste generasjon kvinner?
6.7 Barrierer på veien mot lønnet arbeid 150; hvordan bygges de ned?

Kapittel 7 Fra kurs til arbeid 150; utfordringer og forslag til tiltak
7.1 En oversikt over sentrale utfordringer
7.2 Forslag til tiltak
7.3 Avslutning: Hvordan stake ut en kurs for arbeid?

Ord og uttrykk

Litteratur

Vedlegg 1 Metoder og datamateriale
Vedlegg 2 Spørreskjema
Vedlegg 3 Tabeller