New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Inddragelse af medarbejdernes viden og erfaringer i udviklingen af kvaliteten i den offentlige service 2007

Analyserapport

Allan Hauge Nielsen

2007, 41 s. ISBN 9788792002310
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten præsenterer resultaterne fra en landsdækkende kvalitativ og kvantitativ undersøgelse med fokus på 'Personalets inddragelse og nyttiggørelse af deres viden og erfaringer fra det daglige professionelle arbejde med borgerne med henblik på udviklingen af den offentlige service.'

Afsættet for udarbejdelsen af rapporten er regeringens bebudede kvalitetsreform. KL og KTO har taget initiativ til at sætte fokus på det femte temamøde 'Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation' ved at finde og fremvise en række 'god praksis' eksempler med fokus på inddragelse og nyttiggørelsen af medarbejderes viden og erfaringer. Generelt opleves der i det kommunale arbejde en høj medarbejderinddragelse, og netop derfor har man været af den overbevisning, at der er rig mulighed for at finde nye og ikke allerede kendte eksempler og cases, der illustrerer god praksis.
Det konkrete formål med undersøgelsen har været:
At vise, at der allerede pågår og er tradition for medinddragelse af medarbejdernes kompetencer i udviklingen af borgerservicen.
At inspirere kommuner på tværs af kommunegrænser og institutioner til at bruge udviklingsmetoder, der inddrager medarbejdernes viden og erfaringer.

Undersøgelsen har navnlig haft vægt på medarbejderaspektet og de faglige potentialer ved inddragelsen af personalet i kvalitetsudviklingsarbejdet
Af undersøgelsen fremgår det, at der findes en mangfoldighed af kvalitetsudviklende tiltag inden for dagpasnings-, skole og ældreområdet i kommunerne. Selvom den enkelte kommune og institution har sine egne behov og ressourcer, træder et fælles mål for kommunernes arbejde alligevel frem, nemlig at 'styrke kvaliteten i arbejdet med henblik på at forbedre servicen for borgeren'.

Til opfyldelsen af dette mål anvendes forskellige tilgange, der afhænger af såvel målsætninger som forhåndenværende ressourcer. Ud fra undersøgelsens 128 cases kan der udledes nogle gennemgående metoder og strategier i kvalitetsudviklingsarbejdet.

Følgende punkter viser sig således også som centrale i forhold til skabelsen af en vellykket kvalitetsudvikling og sikring af trivsel hos borgeren:
Efteruddannelse/kompetenceudvikling af medarbejdere
Følelsen af medindflydelse og faglighed hos medarbejderen
Udnyttelse af ildsjælekultur
Vidensdeling mellem kommuner, fagfelter, institutioner og medarbejdere
God ledelse

Vi håber, at god praksis eksemplerne dels kan inspirere medarbejdere og kommuner på tværs af kommunegrænser og institutioner til at bruge udviklingsmetoder, der inddrager medarbejdernes viden og erfaring i udviklingen, ledelsen og tilrettelæggelsen af det daglige arbejde dels give indsigt i, hvilke kvalitetsprojekter, der arbejdes med i kommunerne og hvilke processer og modeller, der er værdifulde.