New books  IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering

Dag Olberg og Bård Jordfald

FAFO, Oslo (rapport) ISBN 82-7422-377-2 2002 106 s
Bogomtale fra forlaget.

Denne studien sammenfatter resultatene fra et prosjekt om informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren 150; IKT-sektoren.

Deler av IKT-sektoren har i de siste årene vært igjennom store forandringer, først med kraftig ekspansjon, deretter betydelig avskalling. I rapporten beskrives sysselsetting og bedriftstyper i IKT-sektoren. Videre diskuteres interesseorganisering og avtaleforhold, og et utvalg tema knyttet til organisatorisk arbeidsmiljø 150; blant annet arbeidstid, selvbestemmelse, kompetanse, mobilitet, samt motivasjons- og belønningsformer.

Innhold

1 Innledning
1.1 Bakgrunn og tema
1.2 Bedrifter og ansatte
1.3 Organisatorisk arbeidsmiljø
1.4 Interessereorganisering
1.5 Metodisk opplegg og datagrunnlag

2 IKT-bedriftene
2.1 Noen illustrasjoner
2.2 Hvilke virksomheter hører hjemme i sektoren?
2.3 Tilgrensende næringer og virksomheter

3 Ansatte i IKT-sektoren
3.1 Sysselsettingsutvikling i IKT-sektoren
3.2 Kjønn, alder og tilknytning til arbeidsmarkedet
3.3 Utdanning
3.4 Nordiske sammenlikninger

4 Organisatorisk arbeidsmiljø
4.1 Arbeidsorganisering
4.2 Ukentlig arbeidstid
4.3 Arbeidstidsfordelinger i IKT-sektoren etter bransje
4.4 Arbeidstidsordninger
4.5 Tidsautonomi 150; intensivert arbeidstid
4.6 Forhold mellom grupper
4.7 Selvbestemmelse i arbeidet
4.8 Kompetanse 150; utnytting av ferdigheter og deltakelse i etterutdanning
4.9 Mobilitet og fremtidsvurderinger
4.10 Bedriftskultur, samarbeidsforhold 150; hva skjer i nedgangstider?

5 Lønn og belønning
5.1 Belønning og motivasjon 150; lønnsstatistikk
5.2 Belønning og motivasjon i casebedriftene
5.3 Lokale normer om rettferdighet

6 Interesseorganisering
6.1 Arbeidsgiverorganisering
6.2 Arbeidstakerorganisering
6.3 Avtaler og tariffspørsmål
6.4 Grunner til medlemskap eller ikke-medlemskap
6.5 Uformell interesseorganisering og mer tradisjonelle ordninger
6.6 «Hemmelige» organisasjonsmedlemmer
6.7 Interesseorganisering 150; hva skjer i nedgangstider?

7 Sammendrag

Litteratur
Vedlegg 1 Bakgrunnsdata og statistikk
Vedlegg 2 Dokumentasjon variabelkonstruksjon
Vedlegg 3 Arbeidsgiver- og interesseorganisasjoner
Vedlegg 4 Arbeidstakerorganisasjoner