New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Vi har ikke bruk for deg lenger…

Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor

Tove Midtsundstad

FAFO, Oslo (notat) Fafo-notat 2002:13 Tove Midtsundstad Vi har ikke bruk for deg lenger… Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor ISSN 0804-5135 2002 62 s kr Kun elektronisk
Bogomtale fra forlaget.

Notatet gir en kortfattet beskrivelse av ingeniørenes tidligpensjoneringsatferd og deres begrunnelser for å gå av tidlig. Målet er å si hva ingeniørenes seniorpolitiske hovedutfordringene er og hva som eventuelt trengs av tilleggskunnskap for å utforme treffsikre tiltak.

Innhold

Forord

Sammendrag

1 Eldre ingeniører i LO-NHO-området - kjennetegn og avgang

2 En beskrivelse av pensjoneringsmønsteret
Bruk av ulike ordninger
Tidspunkt for avgang
Forholdet mellom faktisk og ønsket pensjoneringstidspunkt
Gradvis overgang fra arbeid til pensjon
Full pensjon + ekstrajobb
Delpensjon + deltid
Skifte av yrkes, stilling eller arbeidsoppgaver

3 Egne begrunnelser for avgangen
Begrunnelser for å gå av blant arbeidstakere generelt i LO-NHO-området
Ingeniørenes begrunnelser for å gå av
Jobbinnhold og sosialt miljø
Omstillingsbehov og "press" om å gå av
Helsesituasjon, grad av fysisk og psykisk belastende arbeid
Tilrettelegging av arbeidstid, arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon
Tilpasninger i forhold til familie og fritidsbehov
Økonomiske overveielser

4 Seniorpolitikk og tiltak - en litteraturgjennomgang
En aldrende arbeidsstokk
Aldersdiskriminering
Markedsmessig usikkerhet
Andre teorier

5 Hva er hovedutfordringene for seniorpolitikken rettet mot ingeniørene?
Omstilling og nedbemanning i fokus
Ufrivillig avgang
Frivillig avgang
Hva så?

Litteratur

Vedlegg 1 Utvalgets representativitet og feilmarginer
Vedlegg 2 Sammensetningen av ingeniørgruppa
Vedlegg 3 Fordeling på etter et utvalg bakgrunnsvariabler
Vedlegg 4 Tall som viser pensjoneringsmønsteret hos undergrupper av ingeniører
Vedlegg 5 Begrunnelser for avgang - spørsmålsformuleringen
Vedlegg 6 Andre begrunnelser for avgangen