New books  Arbetslivet

Lars H. Hansen og Pal Orban

Lund, Studentlitteratur, 2002, 475 s. ISBN 91-44-02321-9
Bogomtale fra forlaget.

Arbete är centralt i de allra flesta människors liv. Inte bara för att arbetet förser oss med en inkomst, utan också för att det innebär en viktig social gemenskap och bidrar till vår personliga identitet. Denna bok är en bred introduktion till arbetslivet i dagens Sverige. Förutom frågan om vad arbete egentligen är behandlas teman som arbetsmarknadens funktionssätt, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsplatsernas organisering, fackföreningarnas roll och funktion, teknisk förändring och arbete, betydelsen av arbetstagarnas klass, kön, ålder, utbildning och etniska bakgrund, arbetsmiljö samt förändringar av anställningsförhållanden.

Boken riktar sig i första hand till studenter inom samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar inom universitet och högskolor, men är även av intresse för beslutsfattare på olika nivåer inom kommuner, stat, landsting och näringsliv, som behöver orientera sig inom området.


1 Inledning , 13
     Lars H. Hansen och Pal Orban
     Industrisamhället, 14
     Det postindustriella samhället, 17
     Globalisering, 20
     Arbetets framtid och framtidens arbete, 23
     Bokens innehåll, 25

Litteratur , 31

2 Arbetsbegreppet , 33
     Jan Ch. Karlsson
     Klassiska sociologiska perspektiv på arbete, 33
     Arbetsbegreppet taget för givet, i sträckbänk och negligerat, 42
     Vad är arbete?, 49
     Arbetsformer, 52
     Sammanfattning, 57

Litteratur , 58

3 Arbetsmarknaden , 61
     Bengt Furåker
     Centrala begrepp, 61
     Aktörer och strategier på arbetsmarknaden, 66
     Arbetsmarknadens differentiering, 70
     Arbetskraftens flexibilitet, 73
     Arbetsmarknaden i Sverige, 76
     En internationell utblick, 81

Litteratur , 85

4 Arbetsorganisationer , 89
     Pal Orban
     Vad är en organisation?, 90
     Olika typer av organisationer, 91
     Agande och organisationer, 93
     Organisationsteorier, 96
     Trender och debatter i dag, 109
     Processorganisationer, 112
     Reformering av arbetsorganisationer, 115
     Sammanfattning, 120

Litteratur , 121

5 Våra arbetsmiljöer , 125
     Birgitta Eriksson och Patrik Larsson
     Att fånga arbetsmiljö, 127
     Fysiska faktorer i arbetsmiljön, 130
     Psykosociala faktorer i arbetsmiljön, 133
     Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut?, 137
     Besvär, olyckor och sjukdomar orsakade av arbetsmiljön, 145
     Den svenska arbetsmiljön i ett europeiskt perspektiv, 147
     Avslutande diskussion, 149

Litteratur , 151

6 Arbete och teknik , 155
     Lars H. Hansen
     Vad är teknik?, 157
     Teknologisk determinism, 160
     Social determinism, 164
     Teknologiska revolutioner och paradigm, 168
     IT-revolutionen, 176
     Avslutning, 181

Litteratur , 182

7 Arbete och kompetens , 185
     Lennart G. Svensson
     Begreppen kunskap, kompetens och kvalifikation, 187
     Kompetens och samhälle, 191
     Kompetens och arbetsorganisationer, 201
     Kompetens och individ, 213
     Sammanfattning, 216

Litteratur , 218

8 Fackliga organisationer och industrial relations , 227
     Anders Kjellberg
     Såväl löntagare som arbetsgivare välorganiserade i Sverige, 229
     Klassbaserade fackföreningar i de nordiska länderna, 231
     Tjänstemännens långtgående särorganisering i Sverige, 232
     Ett starkt förändrat fackligt landskap, 234
     Ökad social differentiering eller utsuddade gränser mellan sociala kategorier?, 237
     Individuellt och kollektivt handlande, 242
     Rekordstor facklig nedgång bland unga, 250
     En internationellt mycket hög organisationsgrad i Sverige, 252
     Internationellt starkt varierande industrial relations-system, 254
     Industrial relations: internationell konvergens eller divergens?, 260
     Industrial relations och Human Resource Management, 262
     Förkortningslista, 264

Litteratur , 265

9 Arbetsmarknadspolitik , 269
     Bengt Furåker och Marianne Blomsterberg
     Vad är arbetsmarknadspolitik?, 269
     Typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 271
     Arbetsmarknadspolitikens betydelse, 273
     Den svenska arbetsmarknadspolitiken, 276
     Aktiva åtgärder, 283
     Passiva åtgärder, 289
     Konjunkturbetingade och socialt motiverade åtgärder, 291
     En internationell utblick, 292

Litteratur , 296

10 Anställningsformer och arbetsvillkor , 301
     Kristina Håkansson
     Utvecklingen av tidsbegränsade anställningar, 302
     Tidsbegränsade anställningar inom olika branscher, 305
     Lagstiftningen om tidsbegränsade anställningar, 307
     Arbetsvillkor för olika typer av tidsbegränsade anställningar, 309
     Tidsbegränsade anställningar som ett uttryck för flexibilitet, 311
     Rörlighet och segmentering bland tidsbegränsat anställda, 315
     Tidsbegränsat anställdas etablering på arbetsmarknaden, 317

Litteratur , 323

11 Social klass och arbete , 327
     Tomas Berglund och Stefan Schedin
     Klassanalysens grundare: Marx och Weber, 329
     Efterkrigstidens klassanalys, 333
     Klass och social mobilitet, 335
     Klass och exploatering, 341
     Den svenska klasstrukturen, 346
     Klasshandling, 354
     Kritiska perspektiv på klassanalysen, 357
     Avslutning, 360

Litteratur , 363

12 Kvinnor och män i arbete – differentiering och stratifiering , 367
     Tiiu Soidre
     Kort om termerna könsroll, socialt kön och genus, 368
     Könsarbetsdelning – betalt och obetalt arbete, 370
     Kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande, 374
     Könsarbetsdelning i arbetslivet – horisontell och vertikal könssegregering, 376
     Teoretiska förklaringar till könssegregeringen, 386

Litteratur , 395

13 Invandrarna och arbetsmarknaden , 401
     Sten Höglund
     Vilka är invandrare?, 403
     Etnisk grupp, 407
     Invandrare i svenskt arbetsliv, 414
     Invandrare och arbetslöshet, 420
     Diskriminering av invandrare i svenskt arbetsliv, 426
     Avslutning, 431

Litteratur , 432

14 Ålder, generation och arbete , 437
     Tiiu Soidre
     Ålder som livscykel, kohort eller generation, 438
     Ungdom – övergång från barn till vuxen, 442
     De äldre åldersgrupperna i arbetslivet – och utanför, 449
     Attityder till arbete bland yngre och äldre, 458
     Nya generationer?, 460