New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Ungdomars väg från skola till arbetsliv

Nordiska erfarenheter

Jonas Olofsson og Alexandru Panica

Nordisk Ministerråd 2008. TemaNord 2008:584. 432 s.
Bogomtale fra forlaget.

I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrke-sutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk synpunkt. Denna enhetlighet gäller emellertid inte reglereringarna av övergången från skola till arbetsliv. Det råder också stora skillnader mellan länderna när det gäller arbetslöshetstal och inaktivitet bland ungdomar. En utgångspunkt för de nationsstudier och länderjämförelser som presenteras i rapporten är att de institutionella villkoren har betydelse för ungdomars möjligheter att etablera sig på ar-betsmarknaden. En annan utgångspunkt är att samtliga länder har anled-ning att effektivisera sina övergångsregimer för att motverka växande försörjningsbördor i spåren av en åldrande befolkning. I grunden handlar det om att upprätthålla arbetskraftsutbudet och underlätta skattefinansie-ringen av framtida välfärd.