New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Kjønn og lønn

Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Barne- og Likestillingsdepartementet

Barne- og Likestillingsdepartementet 2008. NOU 2008:6 307 s.
Bogomtale fra forlaget.

* Oversendelsesbrev
*
* 1 Kommisjonens mandat og arbeid
*
* 2 Sammendrag
*
Del 1 Bakgrunn og fakta
* 3 Kvinner og menn i arbeidslivet
*
* 4 Kvinners og menns lønn
*
* 5 Lønnsdannelsen og det inntektspolitiske samarbeidet
*
* 6 Familiepolitikk og arbeidsdeling i familien
*
* 7 Retten til likelønn etter likestillingsloven, internasjonale avtaler og konvensjoner
*
Del 2 Forklaringer
* 8 Kjønn, makt og tradisjoner – ulikelønn som historisk arv
*
* 9 Teoretisk rammeverk
*
* 10 Kjønnsdelt arbeidsmarked – normer, preferanser og prosesser
*
* 11 Likelønn i den kollektive lønnsdannelsen – reproduksjon av ulikheter
*
* 12 Barn, omsorgsforpliktelser og lønn
*
* 13 Forklaringer på lønnsgapet mellom kvinner og menn. Oppsummering
*
Del 3 Vurdering av virkemidler og tiltak
* 14 Tiltak for likelønn – norske og internasjonale erfaringer
*
* 15 Forslag til tiltak for likelønn mellom kvinner og menn
*
* 16 Økonomiske og administrative konsekvenser
*
* 17 Særuttalelse fra Likelønnskommisjonens medlem Tom Colbjørnsen

Vedlegg og registre

* Litteraturliste
* 1 Innspill fra Referansegruppen
* 2 Virkninger av to tiltak for mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
* 3 Kostnadsanslag – tredelt ordning etter islandsk modell