New books



  



Friskare arbetsplatser

att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats

Bosse Angelöw

Lund, Studentlitteratur, 2002, 195 s., ISBN 91-44-02751-6
Bogomtale fra forlaget.

Blir vi sjuka på jobbet?

Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar kan ju tyda på det. Men det behöver inte vara så, menar Bosse Angelöw. Det existerar kanske ingen mirakelkur, men däremot finns många olika individuella, grupporienterade och organisatoriska strategier som kan genomföras för att skapa friskare arbetsplatser. Denna upplyftande bok handlar om vad ledning, chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att skapa en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats.

Att fokusera på det ”friska” är ett genomgående tema, liksom att lyfta fram hälsofrämjande processer och friskhetsfaktorer. Dessutom presenteras olika organisatoriska framgångsfaktorer som kan bidra till en friskare arbetsplats. Strategierna illustreras med arbetsplatser som har lyckats sänka sjukfrånvaron. I boken beskrivs också olika individuella och gruppbaserade framgångsfaktorer för att skapa hälsosamma arbetsplatser.

Boken lämpar sig för olika högskolekurser och personalutbildningar där kunskaper behövs om hur man kan utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats. Den är också användbar för arbetsmiljöansvariga och andra som önskar skapa friskare arbetsplatser.

1 Att fokusera på det friska , 13
     Visionen om den friska arbetsplatsen, 13
     Behov av nytänkande, 14
     Ett växande intresse för friskhetsfaktorer, 17
     Ett angeläget problem att lösa, 20
     Hälsofrämjande processer, 21
     En hälsofrämjande arbetsmodell, 22

2 Att skapa hälsofrämjande beskrivningar , 25
     Urladdad – laddad, 26
     Långtidsfrisk, frisknärvaro, friskhetsindex och hälsobokslut, 27

3 Att lyfta fram förebilder och framgångsrika exempel , 29
     Det goda exemplets makt, 29
     Goda exempel på hälsofrämjande arbetsplatser, 30

Del II Organisatoriska strategier för att skapa friskare arbetsplatser

4 Olika framgångsrika strategier , 35
     Helheten är viktig, 38
     Stora Enso Fors AB, 38
     Fresh AB, 40

5 Ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete , 43
     Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete, 43
     Utbildning i arbetsmiljökunskap, 44
     Aktiv medverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet, 45
     Naturlig del av den dagliga verksamheten, 46

6 Att skapa en lagom arbetsbelastning , 47
     Ökad grundläggande bemanning, 47
     Resurspool för att reducera en hög arbetsbelastning, 48
     Avlastning av arbetsuppgifter för att orka arbeta kvar, 48
     Lindrigare fysisk arbetsbelastning genom arbetsrotation, 49
     Arbetstidsförkortning, 50
     Kortare arbetstid – 6,5 timme per dag, 50
      modellen, 51
     Förtroendetid, 52
     Möjligheter till återhämtning, 52
     Inte för långa arbetspass, 53
     Balans mellan arbete och fritid, 53

7 Ökat inflytande och delaktighet , 55
     Demokratiska beslutsprocesser, 55
     Personalinflytande över hela verksamheten, 56
     Målstyrning, 57
     Gemensamma mål och regelbundna stormöten, 58
     Bryta ner visioner till individuella mål, 58
     Självstyrande grupper, 59
     Egenmakt och ökat medbestämmande, 59
     Inflytande över den egna arbetstiden, 60
     Olika arbetstidsmodeller, 61

8 Konstruktivt ledarskap , 63
     Organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledarskap, 63
     Delaktigt ledarskap, 64
     Ett stödjande och uppmuntrande ledarskap, 66
     Beröm och uppskattning som en medveten strategi, 68
     Chefen som en god förebild, 68
     Det lyhörda ledarskapet, 70
     Tillgängligt ledarskap, 71
     Insikt om hur människor fungerar och reagerar, 71

9 Ett positivt arbetsklimat , 73
     Att skapa arbetsglädje, 73
     Ett välfungerande samarbete, 75
     En medveten satsning på att utveckla arbetsgrupper, 76

10 Att satsa på kompetensutveckling , 79
     Utbildning, 79
     Människokunskap för chefer, 80
     Kompetensutveckling för alla, 80
     Ökade kunskaper i grupprocesser, 81
     Arbetsrotation – en hjälp att se helheten, 81
     Nätverk för att byta idéer, 82

11 Friskvård , 85
     Friskvård på arbetstid, 85
     Friskvårdskontrakt, 86
     Obligatorisk friskvård, 86
     Fysisk aktivitet, 87
     Olika former av friskvårdsinsatser, 87
     Sluta röka – en lönsam satsning, 89
     Att minska alkoholmissbruket, 89
     Avslappning och massage som friskvårdssatsningar, 90
     Viktminskning, 90
     Hälsodiplomering, 91

12 Personalekonomiska analyser och hälsobokslut , 93
     Ett personalekonomiskt synsätt, 93
     Hälsobokslut, 94
     Lönsamt att skapa friskare arbetsplatser, 95
     Volvo, 96
     Stora Enso Fors AB, 97
     Värö bruk, 97
     Örnnäsets folktandvård i Luleå, 97
     SAAB Aerospace i Linköping, 98

13 Samarbete med företagshälsovård och andra resurser , 101
     Företagshälsovårdens betydelse, 101
     Olika former av samverkan, 102
     SOCSAM, 102

Del III Individ- och grupporienterade strategier för att skapa friskare arbetsplatser

14 Olika framgångsrika strategier , 107

15 Möjlighetsfokuserat förbättringsarbete , 111
     Analys och reflektion, 113
     Arbetssituation, 114
     Fritids- och familjesituation, 114
     Personliga egenskaper, 114
     Behov av helhetstänkande, 116

16 Medvetenhet kring stress och hälsofrämjande faktorer , 119
     Att hantera stress, 119
     Positiv och negativ stress, 120
     Stressreaktioner, 120
     Utbrändhet, 122
     Hälsofrämjande faktorer, 124

17 Fysisk aktivitet, kost och dryck , 125
     Fysisk aktivitet, 125
     Frukt och grönsaker, 125
     Att dricka, 126

18 Systematisk återhämtning och mental uppladdning , 129
     Effekter av mental träning, 129
     Olika avslappnings- och meditationsmetoder, 130
     Mental träningsvärk, 132
     Metod 1: Ordmeditation, 132
     Metod 2: Avslappning, 133
     Metod 3: Andningsmeditation, 135

19 Självinsikt och personlig utveckling , 137
     Att acceptera sig själv som en värdefull person, 137
     Uppskattning och självförtroende, 138
     Självförtroende, 138
     Att stärka möjlighetsbaserade tankemönster, 140

20 Att uppmärksamma möjligheter och positiva inslag , 147
     Fördelar med att fokusera på möjligheter, 147
     Förbättrad hälsa, 147
     Förbättrad arbets- och studieförmåga, 148
     Att regelbundet uppmärksamma positiva inslag, 149

21 Relationsbyggande , 151
     Att skapa goda relationer, 151
     Uppskattande och möjlighetsorienterande förhållningssätt, 153

22 Uppmuntrargrupper , 159
     Introduktion av en uppmuntrargrupp, 160
     Steg 1. Presentation och målsättning med gruppen, 161
     Steg 2. Mental uppladdning, 162
     Steg 3. Önskvärda visioner och mål, 162
     Steg 4. Beskrivning av positiva effekter om målen nås, 167
     Steg 5. Resurser för att nå målet, 168
     Steg 6. Framtidsplaner, 169
     Steg 7. Lycka till!, 170
     Uppföljningsträffarna i en uppmuntrargrupp, 170
     Steg 1. Dela med sig av akuta bekymmer, 171
     Steg 2. Dela med sig av dagens goda nyheter, 171
     Steg 3. Mental uppladdning, 171
     Steg 4. Beskrivning och uppskattning av framgångar, 172
     Steg 5. Framtidsplaner, 173
     Steg 6. Lycka till, 173
     Fortsatta möten, 174