New books  International fusion og spaltning

Lone L. Hansen

DJØF 2007. 168 s.
Bogomtale fra forlaget.

Indtil for få år siden var en fusion mellem selskaber i forskellige lande juridisk umulig. Nu er der ikke blot ét, men flere regelsæt, der kan danne grundlag for en grænseoverskridende fusion.

Denne bog behandler dels fusion efter SE-reglerne, hvor der etableres et europæisk aktieselskab, dels fusion mellem aktie- og/eller anpartsselskaber i forskellige lande efter de nye regler i aktie- og anpartsselskabsloven om grænseoverskridende fusion på grundlag af CBM-direktivet.

Fælles for de to regelsæt er, at spørgsmålet om medbestemmelse spiller en meget central rolle ved fusionen, og at en afklaring af dette spørgsmål er afgørende for, at fusionen selskabsretligt kan gennemføres. Begrebet "medbestemmelse" indebærer medarbejderrepræsentation i ét eller flere ledelsesorganer eller anden form for indflydelse på disse organer i form af f.eks. indstillings- eller vetoret.

Bogen koncentrerer sig om medbestemmelsesspørgsmålene, der i begge regelsæt er genstand for en kompleks regulering men også med store muligheder for individuelle løsninger. Reglerne har nemlig en indbygget aftalefrihed, der efter danske forhold er helt usædvanlig på dette retsområde. Det er således karakteristisk for en international fusion, at det i de fleste tilfælde ikke på forhånd er givet, hvilken form for medbestemmelse der vil skulle indføres i det fortsættende selskab.

Bogen søger at bringe læseren på omdrejningshøjde med de muligheder, de nye regler rummer.

Emnerne er:

o retsgrundlagene for fusion og spaltning mellem selskaber i forskellige lande,
o procedurerne for ledelsens og medarbejdernes forhandlinger om medbestemmelse,
o parternes muligheder for at skræddersy individuelle medbestemmelses-modeller via aftale,
o konsekvenserne af en manglende aftale om medbestemmelse og
o nødvendige overvejelser om medbestemmelse i forbindelse med fusion eller spaltning med
dansk deltagelse.


Da de danske regler om fusion af aktie- og anpartsselskaber over landegrænserne ikke udgør et samlet hele, men består i en række henvisninger til - hhv. modsætningsslutninger fra - SE-reglerne, er der til bogen udarbejdet nogle annexer og bilag i et forsøg på at skabe et samlet overblik over reglerne og gøre dem operative for virksomheder, medarbejdere og rådgivere.

Forfatteren, advokat, ph.d.-stipendiat Lone L. Hansen forsker og underviser ved Aalborg Universitet og har i en årrække virket som advokat med særlig vægt på ansættelsesretlige sager. Hun er forfatter til bogen Dansk eller fremmed ret i ansættelsen - ansættelsesrettens internationale lovvalgsspørgsmål.


Bogen har følgende indhold:

Forkortelser
Forord

FØRSTE DEL De internationale strukturændringer fusion og spaltning
1. Fusion
2. Spaltning

ANDEN DEL Medbestemmelse efter en international fusion eller spaltning
3. Reguleringen af medbestemmelse i de forskellige retsgrundlag

Annex 1. Overblik over det danske regelgrundlag om medbestemmelse ved fusion efter CBM-
reglerne og med fortsættende dansk selskab
Annex 2. Skematisk overblik over, hvilke omstændigheder der fører til hjemstedsregler hhv.
forhandlingsprocedure
Annex 3. Skematisk overblik over mulige forløb ved en SE-forhandlingsprocedure
Bilag 1. Aktieselskabslovens (ASL) § 49
Bilag 2. Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
Litteratur
Stikord