New books  Man får välja

om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv

Lisbeth Bekkengen

Malmö, Liber ekonomi, 2002, 248 s. ISBN 91-47-06571-0
Bogomtale fra forlaget.

Hur kan man uppnå en jämnare fördelning av föräldraledigheten? Under lång tid har detta varit en central politisk fråga. Pappaledigheten ses som vägen till jämställdhet mellan män och kvinnor, såväl inom familjen som på arbetsmarknaden. Men förändringstakten i samhället är låg – Varför?

 

· Vad är det som hindrar männen från att ta ut pappaledighet? Är det besvärliga och krävande arbetsgivare? Ligger problemet i att det är ekonomiskt ofördelaktigt att männen är hemma? Eller är det rentav mammorna som utgör det största hindret för papporna?

 

· Varför är det alltjämt kvinnors ansvar att kombinationen av arbete och familj fungerar i vardagen? Är detta acceptabelt i ett samhälle där det formellt råder jämställdhet mellan könen?

 

 

Boken tar ett helhetsgrepp om frågorna, där såväl mödrar och fäder som arbetsgivare och arbetskamrater kommer till tals. Syftet är att identifiera strukturer och mekanismer inom arbetsliv respektive familjeliv som påverkar kvinnors och mäns förhållande till arbete och familj samt uttaget av föräldraledighet.

Analysen leder ofta fram till överraskande slutsatser – t. ex. om förhållandet mellan en barnorienterad maskulinitet och den politiska jämställdhetstanken.

 

Boken ger en ny bild av relationen mellan kvinnor och män med föräldraledigheten i fokus.

Lisbeth Bekkengen är sociolog vid Karlstads universitet.