New books  Ledelse på godt og vondt

effektivitet og trivsel

Ståle Einarsen og Anders Skogstad

Bergen, Fagbokforlaget, 2002, 433 s. ISBN 82-7674-738-8
Bogomtale fra forlaget.

Dette er det andre bindet i en trebinds håndbokserie i arbeids- og organisasjonspsykologi. Første bind er "Det gode arbeidsmiljø".

Dette bindet dekker ledelse og lederutfordringer i dagens arbeidsliv. Det legges stor vekt på å ta opp problemstillinger som har høy aktualitet i arbeidslivet, samtidig med at den faglige og empiriske forankringen skal komme godt frem. Forfatterne tar opp en rekke temaer som ikke blir tilstrekkelig belyst i eksisterende bøker om ledelse, blant annet nye utviklingstrekk innenfor ledelse; destruktiv lederatferd; ledelse og etikk; situasjonsbestemt ledelse; seleksjon av ledere; ledelse i kunnskaps- og servicebedrifter; lederutvikling i praksis; ledelse som maktutøvelse; styring, slump og stress; emosjoner og ledelse; kvinnelige og mannlige lederskap - forskjeller og likheter og ledelse på norsk.

Boken passer godt for delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi og kurs innenfor organisasjon og ledelse på høgskole og universitet.

Ståle Einarsen er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet i Bergen. Hans faglige fokus er på mobbing og seksuell trakassering, ledelse, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer, sykefravær og kreativitet og innovasjoner i arbeidslivet. Einarsen har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.

Anders Skogstad er førsteamanuensis ved Institutt for samfunnspsykologi ved Det psykologiske fakultet i Bergen. Faglig fokus har vært rettet mot ledelse, psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet og organisasjonskultur og innovasjoner innenfor et kulturperspektiv. Skogstad har lang erfaring som foredragsholder og organisasjonskonsulent.