New books  Medlemmen, facket och flexibiliteten

svensk fackföreningsrörelse i det moderna arbetslivet

Magnus Sverke og Johnny Hellgren

Stockholm, Arkiv, 2002, 251 s. ISBN 91-7924-156-5

Fackföreningsrörelsen står inför betydande utmaningar. Andelen fackligt anslutna minskar, gränserna mellan olika fackförbund blir otydligare och förändringarna på arbetsmarknaden gör att nya frågor förs upp på den fackliga dagordningen. Facket ställs inför den svåra rollen att representera alltmer differentierade intressegrupper ­ som kanske till och med anser att de själva bättre kan tillvarata sina individuella och professionella intressen i arbetet.

Denna antologi stimulerar till debatt om facklig förnyelse genom att sammanställa resultat och erfarenheter från forskning om facket och det föränderliga arbetslivet. Kapitlen beskriver och diskuterar förutsättningar för nuvarande och framtida svensk fackföreningsrörelse. De behandlar också förändringarna i medlemssammansättningen, de fackliga organisationernas roll i det moderna arbetslivet samt strategier för att stärka fackets vitalitet och öka medlemsengagemanget.

I boken medverkar ett stort antal svenska och utländska fackföreningsforskare som representerar en mängd vetenskapliga discipliner. Redaktörerna Magnus Sverke och Johnny Hellgren är verksamma vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Del I. Bakgrund
1. Inledning (Magnus Sverke & Johnny Hellgren)
2. Ett fackligt landskap i omvandling (Anders Kjellberg)
3. Facklig strukturförändring (Bengt Abrahamsson)
4. Det svenska facket i den nya ekonomin (Birger Viklund)


Del II. Medlemskapets diversifiering
5. Generationsskillnader och individualisering ­ slutet för solidariteten? (Michael Allvin & Magnus Sverke)
6. Svensk fackföreningsrörelse ur ett könsperspektiv (Jennifer Curtin)
7. Invandrade kvinnor och facket ­ en kärlekshistoria med förhinder (Heléne Thomsson)
8. Tidsbegränsade anställningskontrakt ­ utmaningar för facket (Daniel G Gallagher)


Del III. Hur bemöter facket arbetsmarknadens flexibilisering?
9. Inflytande och förankring ­ fackligt dilemma vid rationalisering inom KF (Pär Pettersson & Kerstin Isaksson)
10. Kommunals lönepolitik och medlemsopinionen (Jan Wallenberg)
11. Hjälper fackligt medlemsanställda att hantera anställningsotrygghet? (Johnny Hellgren, Magnus Sverke & Katharina Näswall)
12. Fackligt stöd som en buffert mot de negativa konsekvenserna av anställningsotrygghet ­ ett europeiskt perspektiv (Sjoerd Goslinga, Johnny Hellgren, Antonio Chirumbolo, Hans De Witte, Katharina Näswall & Magnus Sverke)


Del IV. Fackliga strategier
13. Fackliga sammanslagningar ­ konsekvenser för medlemmarnas attityder och deltagande (Magnus Sverke, Gary N Chaison & Anders Sjöberg)
14. Att öka det fackliga deltagandet bland medlemmarna (Angela B Bissonnette, Victor M Catano & E Kevin Kelloway)
15. Decentraliserad facklig studieverksamhet ­ hinder och möjligheter (Stefan Nordqvist, Johnny Hellgren & Magnus Sverke)