New books  Normalarbeidsdagen

i utvikling eller avvikling?

Heidi Nicolaisen

Oslo, Fafo, 2001, 128 s., 50 ref. ; (FAFO rapport 362) ; ISBN 82-7422-345-4
Bogomtale fra forlaget.

Normalarbeidsdagen er ett av flere tema i debatten om 148;fleksibilisering i arbeidslivet148;. Organisering av arbeidstid er omstridt fordi det berører både bedriftenes produksjon og arbeidstakernes privatliv.

I denne rapporten beskrives normalarbeidsdagens utvikling på 1990-tallet i LO/NHO-området. Her har det imidlertid vært liten endring. Derfor er det også gjort en studie av to bransjer som har gått hver sin vei i utviklingen av arbeidstidsspørsmålet. Bankbransjen har fleksibilisert sine ordninger, mens bryggeribransjen har styrket normalarbeidsdagens posisjon i sin tariffavtale.

De ulike hendelsesforløpene søkes forstått ut fra varierende markedsvilkår og institusjonelle trekk. De involverte parters strategier og den symbolske meningskampen om fleksibilisering og arbeidstid trekkes også inn for å skape en forståelse av problematikken rundt normalarbeidsdagen.

Innhold

Fafos forord
Forfatters forord
Sammendrag

1 Innledning
1.1 Oppgavens tema
1.2 Oppgavens arbeidsmodell: Aspekter, aktører og caser
1.3 Oppgavens problemstillinger
1.4 Gangen i fremstillingen

2 Metodologi og praktisk metode
2.1 Oppgavens metodologiske utgangspunkt
2.2 Valg av kvalitativt design
2.3 Praktisk metode
2.4 Oppsummering

3 Oppgavens teoretiske perspektiver
3.1 Perspektiver på forhandlinger
3.2 Perspektiver på partenes strategier
3.3 Perspektiver på symbolsk meningskamp
3.4 Oppsummering av teoretiske perspektiver

4 Normalarbeidsdagen og institusjonelle omgivelser
4.1 Normalarbeidsdagen som historisk og samtidig fenomen
4.2 Normalarbeidsdagens institusjonelle omgivelser
4.3 Normalarbeidsdagen under globalisert markedspress?
4.4 Oppsummering

5 Normalarbeidsdagens utvikling i LO/NHO-området
5.1 Normalarbeidsdagen og solidaritetsalternativet på 1990-tallet
5.2 Betydningen av forhandlingsnivå
5.3 Oppsummering

6 Casene: Normalarbeidsdagen i bryggeribransjen og bankbransjen
6.1 Bransjenes institusjonelle trekk og markedsvilkår
6.2 Case 1: Bryggeribransjen
6.3 Case 2: Bankbransjen

7 Normalarbeidsdagen i lys av partenes strategier
7.1 Arbeidstakerne
7.2 Arbeidsgivernes strategier

8 Normalarbeidsdagen som meningskamp
8.1 Diskusjonen om «fleksibilitet i arbeidslivet»
8.2 Tre versjoner av normalarbeidsdagen
8.3 Meningskampen om fleksibel arbeidstid og arbeidstakerbegrepet
8.4 Oppsummering av normalarbeidsdagen som meningskamp

9 Avslutning
9.1 Oppsummering: Perspektiver på normalarbeidsdagens utvikling
9.2 Innspill til debatten om fleksibilisering av arbeidstid

Litteratur