New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Största möjliga tystnad?

Om gränserna för yttrandefriheten i svenskt arbetsliv

Elisabeth Ström

Göteborg, Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, 2001, 89 s.
Bogomtale fra forlaget.

Yttrandefriheten skyddas av våra grundlagar och anses utgöra en av vår demokratis hörnstenar. Yttrandefrihetens betydelse för en väl fungerande demokrati kan inte överskattas. Inom arbetslivet tycks den dock allt oftare komma i konflikt med den fria marknadens krav på ekonomisk effektivitet. Arbetsgivare hänvisar i allt större utsträckning till att det av konkurrensmässiga skäl måste vara motiverat med inskränkningar i arbetstagarnas rätt att kritisera dem.

Uppsatsens främsta syfte har varit att kartlägga och kritiskt diskutera den praxis som domstolar och justitieombudsmannen (JO) utvecklat under det gångna decenniet. Resultaten visar en klart skönjbar trend; domstolar och myndigheter har alltmer kommit att ställa sig förstående till inskränkningar i de svenska arbetstagarnas yttrandefrihet. Utvecklingen är mycket oroande ur demokratisk synvinkel.

Med hänsyn till Personuppgiftslagens regler anges ibland inte fullständigt namn på vissa i uppsatsen omnämnda personer. I vissa fall är efternamnen utlämnade, i andra fall fingerade. Den redigering som varit nödvändig för att på ett lagligt sätt tillgängliggöra uppsatsen över Internet kan också ha medfört att innehållsförteckningens sidangivelser blivit missvisande.Den som önskar ta del av uppsatsen i original hänvisas till pappersversionen, vilken finns tillgänglig på Institutionen för arbetsvetenskap (vid Göteborgs universitet).