New books  Den svenska sjukan

sjukfrånvaron i åtta länder. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Kjell Nyman, Sisko Bergendorff og Edward Palmer

Stockholm, Finansdepartementet, Fritzes offentliga publikationer, 2002, 148 s. ISBN 91-38-21747-3
Bogomtale fra forlaget.

Visar att sjukfrånvaron i Sverige ligger på en högre nivå och ökar snabbare än i andra EU-länder. Detta gäller också Norge och Nederländerna. Dessutom konstateras att sjukfrånvaron stiger i dessa länder när tiderna är bättre och sjunker under lågkonjunktur. I andra EU-länder (t.ex. Danmark, Finland, Frankrike, Storbritannien och Tyskland) finns inga sådana samband.