New books  Arbetsrätt och konkurrensrätt

en normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden

Per Norberg

Lund, Juristförlaget, 2002, 559 s. ; (Norma 6) (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund 143) ISBN 91-544-2531-X
Bogomtale fra forlaget.

Hur skall en domstol välja mellan att tillämpa konkurrensrättsliga eller arbetsrättsliga regler på ett konkurrensproblem som uppstått genom en bestämmelse i ett kollektivavtal? Ytterst handlar denna fråga om ett val mellan oförenliga regler. Tillämpas konkurrensrätten underkänns i regel den kollektivavtalade bestämmelsen medan samma bestämmelse i stället godkännes om arbetsrättsliga principer tillämpas. Valet mellan de båda rättsområdena förefaller vid en ytlig analys som godtyckligt. Arbetsrätten och konkurrensrätten står på samma nivå enligt klassiska rättskälleläror och därmed blir det svårt att finna rättsliga normer som kan sägas reglera domarens val mellan dem.
Avhandlingen strävar efter att härleda gränsdragningsprinciper genom en strukturell normativ analys av båda rättsområdena. I ett första steg beskrivs konkurrensrättens normativa kärninnehåll och därefter undersöks hur konkurrensrätten inom sitt eget system tar hänsyn till sociala krav. I ett andra steg beskrivs arbetsrättens kärninnehåll och därefter undersöks hur arbetsrätten inom sitt eget system tar hänsyn till marknadsfunktionella krav. I ett tredje steg undersöks om det går att härleda en eller flera gemensamma nämnare i konkurrensrättens syn på sociala regleringar och arbetsrättens syn på marknadsfunktionella regleringar. Två rättsprinciper byggda på gemensamma nämnare kunde härledas och i ett fjärde steg tillämpas de på tre konkreta problem, stuverimonopolet, kollektivavtalade öppettider och kollektivavtal om entreprenadförbud och företagssamarbete.
Författaren är juris licentiat och verksam på Juridiska fakulteten vid Lunds universitet där han forskar på normativa problem i skärningsområdet mellan konkurrensrätt och sociala regleringar. Denna studie genomfördes inom ramen för en doktorandanställning och med bidrag från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning.