New books  Rehabilitering : från tyst kunskap till profession

Del 1 : Teori och metod i individinriktad rehabilitering. Del 2 : Tyst kunskap och metodutveckling i ett handlaggerperspektiv

Susanne Ekblad

Stockholm, Försäkringskassan, Stockholms län, 2002, 230 s. ; (Rapport / Försäkringskassan Stockholms län 39) ISBN 91-89198-15-8
Bogomtale fra forlaget.

Rapporten handlar om rehabiliteringshandläggarens yrkesroll, hur den ser ut och hur den kan utvecklas. Som grund för arbetet ses mötet med den sjukskrivna individen och detta fokuseras i rapporten.

Stora förbättringar skulle kunna åstadkommas genom att tillföra kunskap utifrån. Samtidigt påpekas att många handläggare har en omfattande yrkeskunskap som är erfarenhetsbaserad. Några teorier och metoder med relevans för rehabiliteringsarbetet beskrivs och en diskussion förs om möjlig tillämpning.

En officiell bild av yrkesrollen ges, med tonvikt på administration, planering och beslut. Mot denna ställs en inofficiell bild som hämtat sitt innehåll i intervjuer med en grupp rehabiliteringshandläggare, en grupp personalkonsulenter och fyra enskilda personer som kan se yrkesrollen utifrån. Den inofficiella bilden är att det finns en tyst kunskap som framförallt har med bemötande och psykosocialt inriktat arbete att göra.

I ett avslutande diskussionsavsnitt beskrivs de olika faserna i ett rehabiliteringsärende och rapporten utmynnar i en rad förslag till förändringar.