New books  På vej mod det rummelige arbejdsmarked

En erfaringsopsamling af Projekt Virksomhedsrevalidering

Mette Marie Juul og Finn Kenneth Hansen

Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) i samarbejde med Kvindeligt Arbejderforbund, 77 s., 1998. ISBN: 87-89139-89-5

På det rummelige arbejdsmarked er der plads til alle. På den ene side udstødes ingen på grund af skavanker eller nedsat arbejdsevne. På den anden side forbedres mulighederne for dem med begrænset arbejdsevne.
I forsøget på at skabe det rummelige arbejdsmarked anvendes tre strategier: Forebyggelse, arbejdsfastholdelse og integration af personer, der står udenfor.
I Projekt Virksomhedsrevalidering har et fagforbund - Kvindeligt Arbejderforbund på Fyn - taget initiativ til at forsøge at skabe og udbrede det rummelige arbejdsmarked.
Siden 1995 har fem fynske virksomheder kortlagt årsagerne til sygefravær og nedslidning og fremsat forslag til, hvordan de bagvedliggende problemer kan løses. Projektet har over en tre-årig periode modtaget økonomisk støtte fra Socialministeriets Virksomhedspulje, og resultaterne foreligger i en rapport udarbejdet af CASA.
Udgangspunktet for projektet har været en tro på, at regler og krav ikke alene forebygger nedslidning. Det er en forudsætning, at både ledelsen og de ansatte kender sammenhængene mellem arbejdsbetingelserne og nedslidning og gennem en holdningsændring motiveres til at gøre noget for at forebygge nedslidning, sygefravær og i sidste ende udstødning.
Kvindeligt Arbejderforbund ønsker med denne undersøgelse at opsamle viden om de mekanismer, der ligger bag nedslidning og sygefravær, så projektets metoder og erfaringer kan være til inspiration for andre KAD-afdelinger.
Siden projektets start har KAD-afdelingerne på Fyn været i kontakt med 22 lokale virksomheder. Kun fem af disse har ønsket at deltage i projektet, og én overvejer at deltage. Motivet for deltagerne har været højt sygefravær og nedslidningsproblemer.
I forsøget på at revalidere virksomhederne har der været arbejdet med forskellige løsningsmodeller: Rotation, kursus, sygefraværssamtaler samt videns- og erfaringsudveksling. Virksomhedernes valg af løsningsmodel afspejler forskellige tilgange til arbejdet med forebyggelse og fastholdelse.
Rotations- og kursusmodellerne må betragtes som initiativer, der har et arbejdspladsrettet og forebyggende mål, hvor sygefraværssamtaler har et mere individrettet og fastholdende perspektiv.
Erfaringerne fra Projekt Virksomhedsrevalidering viser, at inddragelse af både ledelse og medarbejdere og påvirkning af holdninger til sygefravær og sygdom er vigtige forudsætninger for at skabe rammerne for det rummelige arbejdsmarked. Samtidig er det også en forudsætning, at ændringer af arbejdsfastholdelse sker i en løbende og tæt dialog med medarbejderne, hvor de i tryghed får mulighed for selv at erkende nødvendigheden af forandringer.