New books  Organisationsutveckling och jämställdhet

En studie i tre företag

Inga-Britt Drejhammer

Lunds Universitet. Institutionen för tillämpad psykologi. Universitetstryckeriet, Lund 1998. 194 s. ISBN 91-88598-01-2

Trots intentioner i lagar och avtal och ett stort antal åtgärder i form av kartläggningar, könsbaserad statistik, handlingsprogram och projekt för att uppnå faktisk jämställdhet i arbetslivet är den svenska arbetsmarknaden fortfarande starkt könssegregerad. Även om kvinnors makt och inflytande har ökat inom många områden finns fortfarande strukturer i samhället och arbetslivet som ger kvinnorna sämre betalt, sämre utvecklingsmöjligheter och mindre makt att påverka, i jämförelse med män. Hur ska då förändringar inom detta område komma till stånd? En metod som beskrivs och diskuteras i denna artikel är sk handlingsinriktad forskning. Författaren redogör för ett konkret forskningsprojekt där metoden har tillämpats.