New books  Arbejdet under forandring - forandring af arbejdet

Taylorisme, postfordisme eller det udviklende arbejde

Niels Finn Christiansen, Anette Eklund Hansen og Niels Møller

Tema Nord 1998:550, Nordisk ministerråd 1998. 355 s. ISBN 92-893-0209-8

Både den offentlige og den videnskabelige debat om arbejdslivet præges i hele den vestlige verden af begreber som postfordisme, postindustialisme og det ud-viklende arbejde. Alle synes at være mere eller mindre enige om, at vi befinder os i en tid præget af store kvalitative forandringer af arbejdslivet, og at fremtid-ens arbejde vil være grundlæggende forskelligt fra fortidens arbejde.
Samtidig er organisering af arbejdslivet et praktisk problemfelt, hvor problem-erne er store og akutte.
Der er derfor brug for en nuancering af vores forståelse af fortidens arbejde som grundlag for forudsigelser om fremtiden. Samtidig med at der mere end nogen sinde er behov for en større viden om samspillet mellem de strukturelle forandringer af samfundsmæssig, videnskabelig, teknologisk, samt økonomisk karakter og forandringsprocesserne i arbejdslivet.
I september 1996 blev der i Danmark afholdt en nordisk konference om arbejds-liv. Konferencens overordnede tema var: ”Arbejdet under forandring – forand-ring af arbejdet” med undertitlen ”Taylorisme, postfordisme eller det udviklende arbejde”. På denne konference blev en række vanskelige og afgørende teoretiske og empiriske spørgsmål omhandlende samspillet mellem de strukturelle forand-ringer og forandringsprocesserne i arbejdslivet belyst. Tilsvarende belyses disse spørgsmål i denne antologi, som omfatter en række udvalgte artikler fra konferencen. Artiklerne dækker over et stort felt, både fag-ligt, tidsmæssigt og emnemæssigt, hvilket er med til at give læseren et indtryk af konferencens spændvidde.