New books  Women´s Health at Work

Åsa Kilbom, Karen Messing og Carina Bildt Thorbjörnsson

Arbetslivsinstitutet, Solna 1998, 322 sider, ISBN 91-7045-477-9

Med fokus på kvinnors hälsoproblem beskriver den här boken de viktigaste orsakerna till könsrelaterad ohälsa i arbetslivet. Kvinnors och mäns arbetsvillkor behandlas utförligt, men även familje- och fritidsvillkor diskuteras. Fysiologiska och psykologiska egenskaper hos kvinnor och män som kan tänkas ha betydelse för könsskillnader i ohälsa beskrivs också.
Specifika riskfaktorer för de vanligaste ohälsoproblemen hos kvinnor gås igenom och jämförs, i viss grad, med ohälsoproblem hos män. Inom många yrken och arbetssituationer har riskfaktorer för ohälsa hos kvinnor redan identifierats, men i andra behövs vidare studier för att arbetsrelaterad ohälsa ska kunna förebyggas.
Ohälsa är ett komplext tillstånd som kan uttryckas och mätas på olika sätt, grundat på olika typer av data, och med olika konsekvenser för könen. Vidare ansträngningar krävs för att definiera ohälsobegrepp som är relevanta både för kvinnor och för män. Vid val av mätmetoder krävs en medvetenhet om att olika mått på ohälsa fungerar på olika sätt för kvinnor och män.
De metodologiska problemen med att utveckla genuskänsliga instrument vid mätningar av olika arbetsvillkor diskuteras också i boken.