New books  Kön och organisation

Mats Alvesson og Yvonne Due Billing

Studentlitteratur 1999, 278 sider, ISBN 91-44-00846-5

Kön (genus) är en viktig dimension i organisationers struktur och praktik, även om temat ofta marginaliseras i organisationsteori och företagsledning. Kön och organisation ger ett brett könsperspektiv på organisationer, ledning och arbetsliv. Författarna visar hur idéer om kön kan ge centrala insikter om hur människor handlar och, därmed, om hur organisationer som helheter fungerar. Boken tar upp olika könsperspektiv, hur arbetslivet utvecklats och i dag gestaltar sig ur könsperspektiv, kulturella föreställningar om maskulinitet och femininitet i förhållande till arbete, organisationskultur, sexualitet, olika perspektiv på kvinnor och ledarskap samt ger förslag till hur vi kan tänka om kön i organisations- och arbetslivssammanhang.
Boken förespråkar en tolkande, reflekterande ansats och en organisationsanalys som tar tvetydigheter, variationer och motsägelser på allvar.