New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Personale og fornyelse

Menneskelige ressourcer i det nationale innovationssystem

Peter Nielsen

DISKO-projektet: rapport nr. 7. Erhvervsudviklingsrådet, Erhvervsfremme Styrelsen, 1999. 114 sider. ISBN87-90704-65-7.

Et voksende omstillingspres på mange danske virksomheder har sat fokus på fornyelse og vidensudvikling. Nye og forbedrede produkter samt ny teknologi kræver udvikling af fleksible og forandringsdygtige organisationsformer, som ramme for vidensudviklingen og kreativitet hos personalet. Meget tyder på, at sådanne organisationsformer vinder frem som et nyt paradigme for konkurrencedygtige virksomheder. Hermed udfordres i særlig grad de menneskelige ressourcer, som indgår i arbejdsprocesserne. Der stilles krav til læring og kvalifikationsudvikling på alle niveauer i virksomhederne.
Formålet med denne rapport er at give et nuanceret billede af, hvilken betydning for kvalifikationsudvikling og efterspørgsel efter arbejdskraft, fremkomsten af de fleksible og forandringsdygtige organisationsformer har. Rapporten tager udgangspunkt i hovedresultaterne fra analysen af „Den fleksible virksomhed“ (Gjerding A.N. m.fl. 1997), samt relevant økonomisk og industrisociologisk viden. Herudfra gennemføres undersøgelsen af arbejdskraftanvendelse og kvalifikationsudvikling. Ideen er at bygge videre på ovennævnte viden med fokus på de arbejdsmarkeds- og personaleorienterede problemstillinger. For at opfylde formålet „udfoldes“ problemstillingerne gennem en række temaer. Disse temaer bevæger sig trinvis fra fundamentale sammenhænge mellem innovation og beskæftigelse, frem mod inddragelse af stadig flere af de relevante udviklingsdimensioner. Analysen sigter mod at afdække nye sammenhænge og pege på nogle af de handlemuligheder, som knytter sig hertil.
Til undersøgelsen er der etableret et stort datamateriale i et unikt design. Datamaterialet består af tre dele, som er koblet sammen. Den første del indeholder data fra den spørgeskemaundersøgelse, som danner grundlag for analysen af „Den fleksible virksomhed“. Her findes oplysninger om virksomhedernes organisatoriske-, teknologiske- og markedsmæssige innovation m.v. Den anden del er hentet fra IDA-databasen: Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning, en forløbsdatabase som indeholder detaljerede oplysninger om arbejdssteder, personer og ansættelser. Herfra hentes information om beskæftigelsesudvikling, kvalifikationsefterspørgsel, jobdynamikker og personaleomsætning i virksomhederne. Den sidste del af datamaterialet kommer fra firmastatistikkens regnskabstal. Dette materiale giver oplysninger om værditilvækst, produktionsværdi, afkastningsgrad samt investeringer. Med etablering af datamaterialet er der skabt mulighed for at følge 1610 virksomheder, repræsenteret ved det største arbejdssted, fra 1990 og frem til 1994.
Rapporten sigter grundlæggende mod at bringe nuanceret viden frem. Når vi i det følgende opsummerer resultatet af vidensproduktionen i 10 hovedpunkter, er der tale om en forenkling og selektion. Det er en selektion, som er foretaget for at skabe overblik, men også for at vække appetitten til den samlede fremstilling.