New books  Kan downloades her: Elektronisk udgave

Når lønmodtagere fratræder virksomheder

Henning Bjerregård Bach

Socialforskningsinstituttet, København, 2000. (Rapport 00:5). 99 s. ISBN 87-7487-637-6

Hvilke faktorer afgør, om en lønmodtager selv siger op, bliver afskediget eller forbliver ansat på en virksomhed? Socialforskningsinstituttet har undersøgt årsagerne til lønmodtageres fratrædelser inden for perioden 1990-95. Undersøgelsens resultater belyser aspekter der henholdsvis fremmer muligheden for, at vedkommende er selvforsørgende 5-7 år senere, eller hæmmer denne mulighed.I begge tilfælde har man fokuseret på arbejdsmiljøets og helbredets betydning. De deltagende lønmodtagere var lønmodtagere i 1990.
Rapportens resultater er baseret på spørgeskemaoplysninger fra ca. 4.500 repræsentativt udvalgte lønmodtagere i 1990 og fra de samme personer i 1995. Efterfølgende er disse oplysninger suppleret med oplysninger fra Danmarks Statistik om varigheden af de samme personers udbetalinger af indkomsterstattende ydelser i perioden 1995-97.

Link er til et tidligere arbejdspapir.

I det foreliggende arbejdspapir præsenteres de første resultater fra projektet ”Når virksomheder afskediger”. Undersøgelsen indgår i det forskningsprogram vedrørende arbejdsmarkedets rummelighed, som Socialforskningsinstituttet gennemfører i perioden frem til 2002. I arbejdspapiret analyseres, hvilke forhold der har betydning for arbejdstageres eventuelle fratrædelse fra virksomheder, dvs. om arbejdstagere bliver afskediget, selv siger deres job op eller forbliver ansat på virksomheden. Der lægges vægt på at undersøge betydningen af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø og arbejdstagernes helbredsmæsssige tilstand.