New books  Praxis och tyst kunnande

Kjell S. Johannessen

Dialoger, Stockholm 1999, 152 s. oversat fra norsk til svensk i serien Filosofi og Ingenjörsarbete. ISBN 91-973169-4-6

I boken Praxis och tyst kunnande har den norske filosofen Kjell S. Johannessen ställt samman en serie artiklar som på olika sätt belyser och vidareutvecklar det av Ludwig Wittgenstein inspirerande begreppet praxis. Syftet är att presentera en mer adekvat epistemologisk grundval för analys av yrkeskunnande än vad det rådande kunskapsidealet inom tekniska högskolor och arbetslivsforskning erbjuder.
För att leda en verksamhet där utveckling av yrkeskunnande står i fokus måste vi förstå hur det byggs upp samtidigt som vi måste öva vår lyhördhet för dess spektrum av uttrycksformer. Boken pekar i riktning mot ett nytt kunskapsparadigm där reflektion över det egna deltagandet i begreppsbildande förlopp är ett centralt inslag.
Kjell S. Johannessen är professor i filosofi vid universitetet i Bergen, och sedan många år en av medarbetarna inom forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi vid KTH.