New books  Arbetsliv och Hälsa 2000

Staffan Marklund

Arbetarskyddsstyrelsen/ Arbetslivsinstitutet, Stockholm, 2000 424 s. ISBN 91-7045-566-X

I boken Arbetsliv och hälsa 2000 ges den samlade kunskapen om hur arbetsmarknadens utveckling har påverkat hälsoläget under 1990-talet. Ett flertal forskare från olika discipliner bidrar här till att ge en överblick över förhållandet mellan arbete och hälsa i Sverige idag. Forskningen visar att de traditionella arbetsmiljöriskerna finns kvar inom många branscher, samtidigt som arbetslivets utveckling både har skapat nya problem och problem inom nya grupper. Belastningsskador är mycket vanliga och medför enorma kostnader för såväl individ som samhälle. Skillnaderna i arbetsrelaterad ohälsa mellan olika yrkesgrupper, mellan män och kvinnor samt mellan anställda i privat och offentlig sektor är stora. Den arbetsrelaterade tröttheten och stressen breder ut sig. Konsekvenserna är bland annat att långtidssjukskrivningarna ökar och att många äldre inte orkar arbeta fram till pensionen.

Arbetsliv och hälsa 2000 är en oumbärlig bok för alla som vill bilda sig en uppfattning om hur arbetsmarknadens utveckling har påverkat hälsoläget de senaste åren.

Innehåll
Inledning
Staffan Marklund och Anders Wikman

Arbetsmarknadens utveckling i Sverige
Anders Wikman

Arbetsförhållanden i Sverige och Europa
Inger Eklund, Anders Englund och Anders Wikman

Myndighetstillsyn och företagshälsovård
Bertil Remaeus och Peter Westerholm

Arbetslivslängd i yrken
Anders Wikman

Sjukskrivning och förtidspensionering under de senaste decennierna
Ulrik Lidwall och Peter Skogman Thoursie

Arbetsmiljö och arbetsrelaterade besvär under 1990-talet
Olof Bäckman och Christofer Edling

Kvinnors och mäns arbete och hälsa
Kristina Alexanderson och Piroska Östlin

Klasskillnader i ohälsa och dödlighet
Örjan Hemström

Åldersskillnader i arbete, arbetsmiljö och ohälsa
Staffan Marklund och Allan Toomingas

Psykiskt och fysiskt tröttande arbete – tendenser under 1990-talet
Eva Bejerot och Gunnar Aronsson

Dator- och kontorsarbetsplatsens fysiska och psykosociala arbetsmiljörisker
Ewa Wigaeus Tornqvist, Nils Eriksson och Ulf Bergqvist

Arbetslöshet, osäker anställning och psykisk ohälsa
Lennart Hallsten och Kerstin Isaksson

Yrkessjukdomar – förekomst och farlighet
Bengt Järvholm

Arbetsmarknad, arbetsliv och psykisk ohälsa
Ingvar Lundberg

Arbetsfaktorer och besvär från rörelseorganen
Eva Vingård och Mats Hagberg

Arbetsrelaterade hud- och luftvägssjukdomar
Birgitta Meding och Kjell Torén

Arbetsrelaterad hjärt-kärlsjuklighet
Johan Hallqvist och Christina Reuterwall

Elektromagnetiska fält och hälsorisker
Ulf Bergqvist och Birgitta Floderus

Allvarliga arbetsolyckor
Elisabet Broberg

Hot, våld och trakasserier i arbetsliv och skola
Ewa Menckel