New books  Könssegregering i arbetslivet

Lena Gonäs, Gerd Lindgren og Carina Bildt

Arbetslivsinstitutet. Stockholm 2001. 190 s. ISBN: 91-7045-597-X

Kvinnor och män förvärvsarbetar i nästan lika hög grad i Sverige, men de har fortfarande mycket olika arbetsuppgifter. I ett historiskt perspektiv har dock arbetsuppgifter kunnat ”byta kön”, så att det som vid en viss tidpunkt uppfattats som en typiskt manlig arbetsuppgift några decennier senare uppfattats som en kvinnlig. Ekonomiska och tekniska förändringar har ofta varit drivkraften bakom dessa svängningar. Det som inte har ändrats är åtskillnaden mellan könen.

Här analyseras könssegregeringen i arbetslivet ur arbetsmarknadens, arbetsplatsens och individens perspektiv av forskare från ett flertal discipliner. Innehållet spänner över vitt skilda områden, som till exempel invandrarkvinnornas arbetsmarknad, kön och beslutsfattande, anpassningsstrategier för kvinnor respektive män för att kombinera arbetsliv och familjeliv, inkomstskillnader, organisationskultur och genus, samt sambanden mellan arbets- och livsvillkor i vid mening och hälsa.

Tillsammans med de två tidigare utgivna kunskapsöversikterna från projektgruppen ”Kön och arbete”; Yrkesarbetande kvinnors hälsa och Den könsuppdelade arbetsmarknaden, utgör denna bok en gedigen grund att stå på för den som i praktisk handling vill skapa mer jämlika villkor för kvinnor och män i arbetslivet.

Innehåll

Varför ska vi studera könssegregationen? Ett jämförande perspektiv
Lena Gonäs

Att vara kvinna och invandrare i det svenska arbetslivet
Wuokko Knocke

Makten över besluten
Christina Bergqvist

Samspelet mellan arbetsliv och familjeliv
Arja Tyrkkö

Inkomstutveckling för kvinnor och män
Anita Nyberg

Arbetsorganisatorisk förändring ur ett genusperspektiv
Martha Blomqvist

Könsmärkningsprocessen
Hanna Westberg

Kvinnors karriär – hinder och möjligheter
Birgit Pingel

Ett genusperspektiv på arbetsorganisation och ny teknik
Elisabeth Sundin

Försvagade gruppkulturer och genus i organisationen
Gerd Lindgren

Förändringsprocesser och kompetensutveckling med könsperspektiv
Eva-Maria Forsberg

Att anlägga en könsteoretisk förståelse inom forskning om arbete och hälsa
Heléne Thomsson

Den könssegregerade arbetsmarknaden – samband med hälsa och sjukdom
Kristina Alexanderson

Könsrelaterad ohälsa i arbetslivet och dess samband med arbets- och livsvillkor
Åsa Kilbom

Från inflytande till ”empowerment”– i rättvisans eller konkurrensens intresse?
Gunnel Ahlberg