New books  Integritetsfrågor i arbetslivet

Annamaria J. Westregård

Lund, Juristförlaget, 2002, 442 s. ; (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund 144) ; ISBN 91-544-2541-7
Bogomtale fra forlaget.

I denna avhandling behandlas vilka övervakningsåtgärder en arbetsgivare kan vidta och vilka tester som får genomdrivas i arbetslivet. Detta är frågor som fått ökad aktualitet under det senaste decenniet.
Integritetsbegreppet är vagt formulerat i svensk rätt, och dess innehåll är beroende av hur intresseavvägningar mellan olika intressenter på arbetsmarknaden utfaller.
I denna bok analyseras de intresseavvägningar som bör genomföras för att besvara ovan nämnda frågor. De olika intressenterna på arbetsmarknaden och deras intressen beskrivs. Regleringar av individens grundläggande fri- och rättigheter behandlas och sätts in i ett arbetsrättsligt sammanhang. Studien omfattar såväl den privata som den offentliga sektorn.