New books  Arbejde og politik

Undervejs med CARMA 2002

Henning Jørgensen, Thomas Bredgaard, Lene Dalsgaard og Flemming Larsen

Aalborg Universitet 2002 (CARMA Årbog 2002) 206 s. ISBN 8789639235
Bogomtale fra forlaget.

Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet (CARMA) har gennem adskillige år arbejdet med såvel arbejdsmarkeds- som arbejdsmarkedspolitiske forskningsemner. Siden 1999 har CARMA været udpeget til nationalt center for forskning i arbejdsrelationer, og vi skal være i stand til at gennemføre projekterede forskningsopgaver via den til grundliggende forskningsrådsbevilling gennem årene 1999-2004. Arbejdet i centret er samlet i nogle programområder, som danner ramme om de konkrete projekter.
Denne årbog viser resultater fra denne forskning, idet forskere forbundet med centret giver indblik i de emner, der er dyrket, og de indsigter, der er erhvervet gennem det seneste år. Årbogen tilsigter imidlertid ikke at give et dækkende billede af det samlede spekter af CARMA-forskning, lige så lidt som den sigter mod en statusopgørelse for enkelte programområder. I centrum står tværsnitstemaet arbejde og politik, og derfor er de arbejdsmarkedspolitiske artikler da også i overtal. De sigter på at dække både makro-, meso- som mikroprocesser omkring arbejdsmarkedsindsatser, og såvel statslige som kommunale problemstillinger er inddraget. Men analytiske aspekter af vidensøkonomien og antagelser om arbejdsmarkedsregimer og økonomisk rationalitet dyrkes ligeledes, ligesom EU-regulering behandles ud fra erfaringer med europæiske samarbejdsudvalg.
Hvis det er rigtigt, at vi er på vej ind i en lærende økonomi med øget netværksstyrinng, og at læring og vidensoverførsel er den ny tids mantraer, vil vi tilsvarende opfordre læsere til at give deres besyv med. Alle former for kommentarer, kritik og forslag er velkomne. CARMA har ligeledes etableret en følgegruppe, hvor Beskæftigelsesministeriet har formandsskabet, og her diskuteres projektoplæg og afrapporteringer lige så intenst som aktuelle problemstillinger. Omvendt er uafhængighed for forskerne forudsætningen for, at der kan tales om videnskabeligt arbejde, og der må stås vagt om denne livsbetingelse for nye indsigter og landevindinger i henseende til udforskning af arbejdsmarked og arbejdsmarkedspolitik. Vi ved stadig for lidt, men relevansen af at udforske arbejdsrelationer og arbejdsmarkedspolitik skulle gerne fremgå af det, der er samlet mellem denne årbogs for- og bagside - også selv om dansk arbejdsmarkedsforskning endnu ikke har fået nogen guldalder.