New books  Arbejdsskadesikringsloven med kommentarer

Preben Hansen og Leif Rasmussen

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 992 s. ISBN 87-574-0699-5
Bogomtale fra forlaget.

Der er i de senere år foregået en betydelig udvikling i praksis på arbejdsskadeområdet, som har aktualiseret behovet for en opdateret kommentar til Arbejdsskadesikringsloven. Hovedsigtet med kommentaren er at imødekomme dette behov hos advokater, sagsbehandlere i forsikringsselskaber og fagforeninger samt andre praktikere, der til dagligt beskæftiger sig med arbejdsskader. Kommentaren indeholder en gennemgang af praksis vedrørende alle væsentlige emner inden for arbejdsskadesikringen, herunder skadebegreberne, erstatningerne, den sikrede personkreds, administrationen af arbejdsskadesagerne samt en konstruktiv kritik af praksis på visse områder. Kommentaren er bygget op på baggrund af forarbejderne til gældende lov og det betydelige antal retsafgørelser og principielle administrative afgørelser, der er truffet i de senere år. Der er i kommentaren medtaget såvel trykte og utrykte retsafgørelser. Kommentaren indeholder desuden en række historiske afsnit, der belyser baggrunden for gældende regler.
Bogen er forsynet med sags- og domsregister.
Forfatterne har begge mange års erfaring på arbejdsskadeområdet.

Indhold:
Indledning
Lov om sikring mod følger af arbejdsskade
Lovens område. Den sikrede personkreds
Arbejdsskaden
Anmeldelse og sagsoplysning
Arbejdsskadens anerkendelse
Ydelserne
Årslønsfastsættelsen
Erstatningsforvaltning og erstatningsudbetaling
Arbejdsgivernes sikringspligt
Afgørelser og klageadgang
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring
Erhvervssygdomsudvalget
Forskellige bestemmelser
Slutnings- og overgangsbestemmelser
Forkortelser og litteratur
Afgørelses- og domsregister
Stikordsregister