New books  Retten til at vælge fællesskab

Pernille Tanggaard Andersen

GEP-Forskningsprogram om Køn, magt og politik, Aalborg Universitet 2003, 218 s. ISBN 87-988818-0-9

Indholdsfortegnelse:

Kapitel 1. Introduktion og Problemstilling

1.1. Indledning.........................................................................................................................7

1.2. Forandringsprocesser til diskussion ..................................................................................8

1.3. Den kønspolitiske model og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD)....................................9

1.4. Holdninger til fagforeningerne, med fokus på de yngre ufaglærte kvinder ....................12

1.5. Baggrund for empirisk undersøgelse...............................................................................13

1.6. Problemstilling ................................................................................................................14

1.7. To baggrundsteser ...........................................................................................................14

1.8. Underspørgsmål til problemstilling.................................................................................15

1.9. Afhandlingens opbygning ...............................................................................................16

1.10. Model for den samlede Ph.d. afhandling.........................................................................17

Kapitel 2. Metodisk Refleksioner

2.1. Indledning.......................................................................................................................19

2.2. Metodologiske implikationer i relation til problemfelt ...................................................19

2.3. Baggrundspræmisser og centrale begreber......................................................................20

2.4. Teorimetode....................................................................................................................22

2.5. Forskerprofil...................................................................................................................23

2.6. Det kvalitative interview .................................................................................................24

2.7. Fokusgruppeinterview .....................................................................................................25

2.8. Tilrettelæggelse af empirisk undersøgelse ......................................................................25

2.9. Udvælgelseskriterier........................................................................................................26

2.10. Rekruttering af interviewpersoner...................................................................................26

2.11. Interviewguide og transskribering...................................................................................28

2.12. Udarbejdelse af analyse...................................................................................................29

2.13. Validitet, reliabilitet og generaliserbarhed ......................................................................30

Kapitel 3. Traditionalitet, Senmodernitet og Forandringsprocesser

3.1. Indledning.......................................................................................................................33

3.1.1. Begrundelse for de teoretiske perspektiver i dette kapitel ..............................................34

3.2. Senmodernitet som samfundsdiagnose ...........................................................................35

3.2.1. Individualisering i relation til klasse og køn ...................................................................36

3.2.2. En bevægelse fra identitet til selvidentitet ......................................................................38

3.2.3. Tre tendenser på baggrund af senmodernitet ..................................................................38

3.3. Bevægelsen væk fra industrisamfundet...........................................................................39

3.4. Det moderne arbejdsmarked i relation til fleksibel kapitalisme......................................40

3.5. HRM-tilgangen................................................................................................................42

3.6. Strategierne om det udviklende arbejde ..........................................................................43

3.7. Forandringsprocessernes rækkevidde i en dansk kontekst..............................................44

Kapitel 4. Studiet af Solidaritet og Fællesskab

4.1. Indledning ....................................................................................................................... 49

4.1.2 Ideologisk standpunkt og solidaritet ............................................................................... 50

4.1.3. Hvordan er studiet af solidaritet muligt? ........................................................................ 50

4.1.4. Begrundelse for teoretiske perspektiver i kapitlet .......................................................... 51

4.1.5. Ekskurs om Solidaritet, moral og etik ............................................................................ 52

4.1.6. Ekskurs: Revisonisme debatten –Solidaritet som kampbegreb ...................................... 53

4.2. Solidaritet som sammenholdsfaktor og normbærer ........................................................ 55

4.2.1. Klassiske studier af solidaritet og fællesskab indenfor sociologien ............................... 55

4.2.1.1. Mekanisk solidaritet........................................................................................................ 56

4.2.1.2. Organisk solidaritet......................................................................................................... 56

4.2.1.3. Gemeinschaft –fællesskab .............................................................................................. 57

4.2.1.4. Gesellschaft–selskab....................................................................................................... 57

4.2.2. Klassikernes relevans i dag............................................................................................. 58

4.3. Moderne tilgange til studiet af fællesskab og solidaritet ................................................ 59

4.3.1. Indledning ....................................................................................................................... 59

4.3.2. Den affektive solidaritetsopfattelse ................................................................................ 59

4.3.3. Den konventionelle solidaritetsopfattelse....................................................................... 60

4.3.4. Refleksiv solidaritetsopfattelse ....................................................................................... 60

4.3.5. Solidaritet på trods af forskellighed................................................................................ 61

4.3.6. Hverdagssolidaritet ......................................................................................................... 62

4.3.7. En kritisk position- Rationel solidaritet .......................................................................... 63

4.3.8. Ligheder og forskelle ml. forskellige tilgange til solidaritet .......................................... 63

4.4. Det faglige fællesskab..................................................................................................... 65

4.4.1. Idealet om det faglige fællesskab som arbejderkollektiv................................................ 65

4.5. Den konventionelle solidaritetsopfattelse: Prototypen i dansk fagbevægelse ................ 67

4.5.1. Køn og solidaritetsformer ............................................................................................... 68

4.6. Arbejdsmodel og operationalisering af solidaritet og fællesskab................................... 69

4.6.1. Sammenfatning af begreber ............................................................................................ 69

4.6.2. Solidaritet under forskellige samfundsformationer ........................................................ 70

4.6.3. Antagelser om sammenhænge ........................................................................................ 71

Kapitel 5. Studiet af Køn, Arbejde og Identifikation

5.1. Begrundelse for valg af opbygning og teori i kapitlet .................................................... 75

5.2. Baggrundsbetragtninger om kønsarbejdsdeling og kønssegregation.............................. 75

5.3. Studiet af køn og identitet............................................................................................... 77

5.3.1. Habitusbegrebet en anden tilgangsvinkel til at forstå køn og identitet........................... 79

5.3.1.1. Habitus ............................................................................................................................ 79

5.3.1.2. Felt, socialt rum og kapital ............................................................................................. 80

5.3.1.3. Køn og klasse i Bourdieus univers ................................................................................. 80

5.3.4. Sammenfatning ............................................................................................................... 81

5.4. Studiet af arbejde og familie........................................................................................... 82

5.4.1. Livsformsanalysen .......................................................................................................... 82

5.4.2. Senmodernitet og livsformsbegrebet .............................................................................. 84

5.4.3. Sammenfatning................................................................................................................86

5.5. Perspektiver på relationen mellem arbejde, familie og forældreskab .............................87

5.5.1. Forældreskab og familieliv..............................................................................................87

5.5.2. Arbejdets betydning og identifikation.............................................................................89

5.5.3. Sammenfatning................................................................................................................92

Kapitel 6. De yngre ufaglærte kvinders relation til arbejde og familie

6.1. Temaet om de yngre ufaglærte kvinders relation til arbejde og familie .........................95

6.2. Præsentation af de yngre ufaglærte kvinder i undersøgelsen ..........................................95

6.3. Baggrund for første analysedel........................................................................................97

6.3.1 Struktur for den første analysedel ...................................................................................99

6.4. Præsentation af de seks højteknologiske fabrikker i undersøgelsen .............................100

6.4.1. Fagforeningen KAD og eksklusivaftaler på virksomhederne .......................................101

6.5. Præsentation af positioner blandt de yngre ufaglærte kvinder ......................................102

6.5.1. Prioritering af en ’både-og’- tilværelse .........................................................................102

6.5.2. ”Mere tid til at male og sy gardiner”.............................................................................103

6.5.3. Første prioritet: Fabriksarbejder resten af livet .............................................................104

6.5.4. Første prioriter: Et udfordrende arbejdsliv alt inklusivt!...............................................105

6.6. De yngre ufaglærte kvinders opvækst, skolegang og uddannelseserfaringer ...............106

6.6.1. Social baggrund og uddannelseserfaringer....................................................................106

6.6.2. Efteruddannelse og villighed til omstilling ...................................................................109

6.7. Relationen mellem arbejde og familieliv ......................................................................110

6.7.1. Sammenhængen mellem arbejdet i hjemmet og på arbejdspladsen ..............................110

6.7.2. Forældreskab og arbejdsdeling i hjemmet.....................................................................112

6.8. Industriarbejdets betydning ...........................................................................................115

6.8.1. Det udfordrende arbejdsliv............................................................................................115

6.8.2. Det ambivalente arbejdsliv............................................................................................117

6.9. Industriarbejdets tidslogik og familielivet.....................................................................118

6.9.1. Krav om fleksibilitet og mobilitet .................................................................................118

6.10. Sammenfattende perspektiver .......................................................................................120

Kapitel 7. De yngre ufaglærte kvinders solidaritetsrelation og fællesskabsdannelse

7.1 Baggrund for anden analysedel .....................................................................................127

7.1.1. Struktur for anden analysedel........................................................................................130

7.1.2. Indledende betragtninger om arbejdsorganisering på virksomhederne.........................131

7.2. Arbejderkollektivet blandt de yngre ufaglærte kvinder ................................................132

7.2.1. Det sociale fællesskab på arbejdspladserne...................................................................133

7.2.2. Eksklusionsmekanismer: Alder og anden etnisk baggrund...........................................134

7.2.3. Det selvstændige kvindefællesskab...............................................................................136

7.2.4. Tillidshvervet.................................................................................................................138

7.2.5. De andre kvinders opfattelser af tillidshvervet..............................................................139

7.2.6. Relationen til andre ansatte og ledelsen ........................................................................140

7.2.7. Billedet af harmoniske arbejdspladser ..........................................................................142

7.3. Sammenfattende perspektiver på arbejderkollektivet ...................................................144

7.4. Fagforeningen KAD og dens betydning for de yngre ufaglærte kvinder......................147

7.4.1. Begrundelse for fagforeningsmedlemskab ................................................................... 147

7.4.2. Individualisering og fagforeningensmedlemsskab ....................................................... 150

7.4.3. Kritik af institutionaliseringen og den tætte forbindelse med socialdemokratiet ......... 153

7.5. Sammenfatning på fagforeningens betydning for de yngre ufaglærte kvinder ............ 154

7.6. De yngre ufaglærte kvinders meningsunivers om køn og klasse.................................. 155

7.6.1. Opfattelser af fælles kvinde- værdier og interesser ...................................................... 156

7.6.2. Den manglende opbakning til den selvstændige kvindeorganisering........................... 157

7.6.3. ”Siger man, at man arbejder op fabrik, siger de ikke noget”........................................ 159

7.7. Sammenfattende perspektiver på de yngre kvinders univers om køn og klasse........... 161

7.8. De yngre ufaglærte kvinders solidaritetsrelationer og fællesskabsdannelse ................ 162

7.8.1. De yngre ufaglærte kvinders egne definitioner af solidaritet ....................................... 163

7.8.2. Opfattelser af og praksis om solidaritet på arbejdspladsen........................................... 163

7.8.3. Refleksiv solidaritet eller risikofællesskab ................................................................... 168

7.8.4. Familienetværk, et solidaritetsbånd med ens egne ....................................................... 170

7.8.5. Solidarisk handling funderet omkring deltagelse i det lokale liv ................................. 171

7.8.6. De yngre kvinders relation til politik............................................................................ 172

7.9. Sammenfattende perspektiver.......................................................................................174

7.9.1. Fire typer af medlemmer i gruppen af yngre ufaglærte kvinder.................................. 176

Kapitel 8. Konklusion

8.1. Indledende kommentarer om afhandlingen .................................................................. 179

8.2. Hvad viser denne undersøgelse?................................................................................... 180

8.3. Teoretiske betragtninger ............................................................................................... 186

8.4. Solidaritetsbegreber og former ..................................................................................... 189

8.5. De nye arbejdsorganiseringers udfordringer................................................................. 192

8.6. Perspektiverende refleksioner.......................................................................................193

Kapitel 9. English Summary ................................................................................................ 197

Litteraturliste ........................................................................................................................ 207